Покана за общо събрание

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 29.01.2019 г. (вторник) от 19:00 ч. на адрес: гр. София, ул. Кирил и Методий 42, „Клуб на пещерняка”, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността през 2018
  2. Финансов отчет за 2018
  3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2019
  4. Участие в ЕвроСпелео Форума през 2019 г.
  5. Прием на нови членове
  6. Други