Протокол от общо събрание 29.01.2019 г.

София, ул. “Св.Св. Кирил и методи” №42, Клуб на пещерняка

Присъстват:

  1. Анри Хаздай
  2. Павел Бакалов
  3. Любомир Томов
  4. Татяна Виналиева
  5. Александър Янев
  6. Явор Шопов
  7. Любомир Симеонов
  8. Петър Габаров
  9. Боян Шанов

Гости:

  1. Георги Беров
  2. Мария Златкова
  3. Петър Делчев
  4. Цветан Остромски

Събранието води Ал. Янев, за протоколчик е избран А. Хаздай.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността през 2018 г.
  2. Финансов отчет за 2018 г.
  3. Утвърждаване на календарен план за 2019 г.
  4. Участие в Евроспелео форум 2019 г.
  5. Прием на нови членове
  6. Други

Заседанието е открито в 20:00 ч. от председателя Ал. Янев.

Дневният ред е приет единодушно.

т. 1

  • разходки из страната
  • украинска журналистка
  • експедиция в Турция
  • курс спасяване
  • курс техническо усъвършенстване
  • Национален пещерен форум
  • поставяне на дискове за радон
  • Колкина дупка
  • Бански суходол
  • Китай
  • Трасиране на подземни води
  • Прекартиране на Деветашката пещера
  • експедиция Тетевен
  • търсене на дупки около Колкина, теренни обходи
  • честване 60 г. СПК Академик
  • УС решения за проведените дейности

т. 2

Трябва да се направи ревизия на касата. Избрана е дата 11.02.2019 г от 19,30 ч. на адреса на касиера, ревизиращи – Ал. Янев, Т. Виналиева.

т. 3

  • 24.08 – 07.09.2019 г. Бански суходол
  • експедиция Духла 2019 г. – края на май – 4 дни
  • поставяне на дискове за радиация в Духла
  • курс 2019 – начало 12 март със срок до техническите прегледи
  • експедиция в Израел

т. 4

Да се изготвят поне 3 маршрута за Духла.

т. 5

Няма желаещи.

т. 6

  • Л. Томов – рекламни материали за курса, определяне на бюджет. Плакат, Фейсбук реклама, листовки. – 100 лв. за! всички. Приема се.
  • Членски внос – в пълен размер – 60 лв./ год. за! 7 – приема се.
  • Да се направи проверка на въжетата.

21:10 ч. край на заседанието

Протоколчик: /А.Хаздай/ Председател:/А.Янев/