Авторски права при изследване на пещери – за дискусия

“Дали изследванията на пещери се покриват от авторско право?”
“Кой притежава авторските права на изследвания, направени при използването на принадлежаща на друг компютърна програма?”
“Можем ли свободно да ползваме материала в нашата клубна книга за експедиции?”
Това са някои от въпросите относно сложната мозайка от нормативи, съпричастни към репродукцията на изследванията на пещери, които повдигат понякога въпроси, на които Дейв Гибсън се опитва да отговори в тази статия.

Отговорите предимно са основани на логиката и здравия смисъл, но са представени също и законови положения, при които проучванията на пещери – както можете да очаквате – се покриват от законите за авторските права.
Защитата на авторските права в Обединеното кралство е установена със Закона за Авторски права, Дизайн & Патенти от 1988 г. В бележките, които следват, номерата в квадратни скоби се отнасят до клаузи в закона.
Необходимо е да се каже, че аз не съм юридически квалифициран, за да давам съвети по авторско право – настоящата статия е моята интерпретация на това, което съм прочел.
Избягване на погрешното разбиране
“Кой се интересува каква е законовата позиция? – ние само трябва да продължим с нашето проучване” – може би си мислим ние.
Да, добре. Никой не ви принуждава да четете тази статия и няма нужда да “разстрелвате пратеника”. Но както и да подхождате към проучването си, в него има елемент на съгласуване на действията, което е препоръчително за начало.
Това не означава просто да си осигурите наличието на авторско право, но също и да избегне недоразбирането като собствеността и притежанието на данните в по-късен етап.
Дали ви харесва или не, има случаи, когато екипи от пещерняци са спорили по отношение на последователното използване на данните от проучването, някои от които са били недостъпни за употреба от по-късни поколения пещерняци.
Оригинални данни от проучването
Авторското право по отношение на оригиналните данни от проучването се основава на автора/рите на тези данни, но не и до който и да е клуб или организация, към който те принадлежат.
Данните, включително ръкописни бележки, таблици и т.н., са Литературна работа 3 в значението на закона и се покрива изцяло от авторското право.
Ако проучвателските данни са записани пърновачално на аудио лента, те пак биха могли да се покрият от авторското право 3(1), 5(1), и притежателят на това авторско право може да бъде и създателят (“авторът”) на данните.
Може не винаги да е ясно кой от проучвателските екипи е авторът. При отсъствие на предварително споразумение, възможно е това да човекът, който е написал номерата.
Ако лицето което на практика е съставило данните (“проучвателя”) просто е съобщило номерата на помощник, който ги е записал, може би е добре да се установи авторството още по това време.
Бележка в проучвателния бележник, като “Проучване ?крака? 20-50 е извършено от Том Суинсто” може да бъде от значение. Разбира се, може в екипа да има съвместно авторство 10 (1).

Проучвания на пещери
Авторското право на проучвания, които са направени с помощта на компютърна програма се отнася до рисувача/ създателя на програмата. Ако сте набрали данните и сте манипулирали софтуера за да произведете проучване тогава – ако имате разрешение да използвате данните – тогава вие сте лицето на което принадлежи авторското право на това проучване.
Това, което казва Законът всъщност по отношение на компютърно обработените проучвания е, че авторското право се отнася до “човека, индивида от който зависи работата или е необходим за създаването на работата и е направил съответна спогодба” 9 (3).
Проучването e творческа работа 4 в значението на закона и включва пълна защита на авторското право. Такава ситуация може да се случи когато данните от проучването са използвани от без разрешението на автора/рите. В този случай ясно е че създателят, рисувача е в нарушение на авторското право и всяко отбелязване на неговото авторско право на “неговото” проучване е невалидно.
Забележете, че авторът на данните от проучването може да даде разрешение да бъдат използвани без да му се приписва авторско право. Ако той позволи използването на данните в един определен случай това не означава, че данните са достъпни за всеки друг да ги използва. Авторското право при компютърна програма се носи от автора/рите на тази програма, което е писмена, литературна работа 3 по значението на закона.
Притежание и предаване на авторското право
Авторът на работата е “първият собственик” на авторското право 11 освен ако това не е направено в процеса на неговата работа като наемен работник, в който случай работодателят е първият собственик във всяко договаряне на обратното. Отбележете, че ако работата е била поръчана това не променя нещата – авторското право все още остава с автор извършителя.
Пещерният клуб не притежава авторското право относно данните от проучване, направени от неговите членове, дори и когато те са използвали клубна екипировка или при официални клубни експедиции (освен, разбира се, ако няма писмено съглашение за горното).
Авторското право може да бъде предадено само писмено 90 (3), но, разбира се, разрешение за копие може да бъде дадено и чрез неформално разрешение.
Ако авторите на данните от проучване искат да “подарят” данните на техният пещерен клуб тогава всичко, което се изисква е просто устно съгласие за използването на тези данни.
В този случай, обаче, авторското право все още е у авторите; и има смисъл всички съглашения да бъдат направени писмено, независимо дали за да се оформи формално авторското право или просто да се даде разрешение за използването на тези данни.

Експедиции
Друг въпрос се отнася до положението на членовете на експедиция които не са подписали официален договор. Данните от проучването може да са в клубните бележници, но авторите може да не могат да бъдат намерени след няколко години.
В тази ситуация има смисъл или авторите да официално да предоставят авторските права на клуба, или ако това се смята твърде бюрократично, вие можете да се опитате да осигурите тяхното разрешение клубът да ползва техните данни от проучването.
На мен ми изглежда (изцяло като неспециалист), че заявлението за намерение направено в клубния бюлетин може да ви помогне в този случай, въпреки че по презумция то не е обвързано законово.
Нещо като “с участието си в тази експедиция вие давате разрешение на клуба да използва вашите данни от проучването и бележките от полевия дневник както смята за добре. Ако не сте съгласен, моля потвърдете писмено”.
Друго нещо, което можете да имате предвид е да направите заявление в доклада (обзора) на вашата клубна експедиция за да напомня че “били са направени всички усилия да се направи контакт с притежателите на авторските права на материала, които е възпроизведен тук”. Като се има предвид, че разбира се, вие сте
направили това. Това не ви осигурява добре законово, предполагам, но от етична гледна точка изглежда честно. Ако проучването е направено зад граница, на коя страна да се прилагат законите за авторското право? Законът на Обединеното кралство важи навсякъде където сте вършили работата си. Това е законовата гаранция, която правителството на ОК предлага на гражданите си. Никога не питайте какво ще се случи ако чужд гражданин ви помогне в проучването – отидете и потърсете компетентен съвет по закона!

Пробиви/нарушения на авторското право
Различни права автоматично се приписват на притежателя на авторското право, включително правото да не се извършва копиране на защитените данни под каквато и да е материална форма 17 (2), или съхраняване на какъвто и да е посредник чрез електронни средства и, за компютърна програма, преведена/транслирана на или извън компютърния код? 17 (4).
Това не е необходимо за да се регистрира работа с цел получаване на защита на авторско право в ОК. Отбележете че, за пещерни изследвания, би било нарушение на авторско право да напишеш данните от проучването на компютър без разрешение на автора.
Последователно използване на авторско право на данни (т.е. чрез копиране на компютърни дискове) също би било ? на авторското право 23. Забележете, че дори и ако авторът ви даде разрешение да използвате неговите данни това не означава, че ви приписва авторското си право на вас.
Да предположим, че оригиналните написани на ръка данни са чрез направени ръчно нарисувано проучване без използване на компютър? Има ли нарушение на авторското право?
Аз не съм наистина квалифициран за да отговоря на този въпрос.
Авторското право е защитено срещу копиране, а не притежава защита срещу използване на информацията. Ако данните са били вкарани в джобен калкулатор тогава “временно копие” е възможно да бъде нарушение на авторското право 17(6).
Фотокопирането на полевия бележник на проучването, или преписването на данните на ръка би могло да бъде нарушение. Тук могат да бъдат приложени Правата за Дизайна по отношение на данните 213 и т.н. което би могло да бъде нарушено, но вие ще имате нужда да се консултирате с експерт по въпроса.

Морални права
В допълнение към авторските права и дизайна, споменати по-горе, законът въвежда концепцията за Моралните права. Те не са вероятно свързани с дискусията за пещерните проучвания, но аз ще ги включа с кратко описание за запознаване.
Моралните права включват правото да бъдете идентифициран като автор на вашата работа и правото вашата работа да не бъде обекта на изопачаване или в ущърб или вредна за вашата репутация.
Има също други Морални права. Моралните права не се прилагат до определени типове публикации, нито спрямо работа извършена чрез компютър.
Не съм сигурен какво са те – те са определени като работи за които “няма човешки автор” 178, и затова не покриват компютърно изработени пещерни проучвания, които очевидно не са се нарисували сами, след като изискват рисувача/създателя на програмата да въведе данните.

Изявление на пещерните проучвания
Може да бъде разумно да има изявление покрай следните аспекти за всяко едно пещерно проучване. Няма съмнение че има вариации и допълнения които вие бихте искали да включите.

• Проучване направено от Том Суинсо. Това проучване има авторско право © Том Суинсо, 1996 и не може да бъде копирано и разпространявано без разрешение. Първа публикация в Обединеното Кралство `96.
• Оригинални данни от проучването: авторско право © Дик Роутън, Хари Симпсън, 1993; Том Суинсо, 1995.
• Благодарение на Д. Райзинг, П. Кроул и други членове на пещерния клуб в Кингсдейл които са помогнали при проучването.
• Проучване, направено чрез използване на компютърната програма Cave Draw! Тази компютърна програма е авторско право © Тим Крънчер, 1990.

Преди няколко години аз се консултирах голяма фирма от адвокати относно запитвания за положението с авторското право, което аз трябваше да сложа в компютърна програма, направена от мен. Съветът, който те ми дадоха е – и който би могъл да се приложи по принцип до всяка литературна работа – беше да се сдобия с международна защита, като трябва да посочите:
• Използвайте думата “авторско право” и международния символ © (имайте предвид, че буквата “с” в скоби не е валидна алтернатива);
• Посочете кой притежава авторското право;
• Посочете кой е авторът;
• Посочете годината и страната на първата публикация. Както казах по-рано, вашите работи автоматично придобиват авторско право в ОК – вие не се нуждаете от цялата горна безсмислица. Но за да избегнете неразбиране и грешки и за да придобиете международна защита (ако това ви притеснява) вие може да имате нужда от нещо като горното.
Положението описано тук се отнася за Обединеното Кралство от 1988 г.
Работите, преди тази дата може да бъдат обект на различни правила. Законодателството в други страни може да бъде различно (макар че по презумпция трябва да бъде близко в целия ЕС).
Тази статия се основава на версията, която излезе първо в издание 11 от Compass Points, бюлетина на BCRA’s Cave Surveying Group.

Автор : Дейв Гибсън, Кейв&Kейвинг №2/2003/ с.31-34, Превод от английски: Магдалена Стаменова