Вътрешен правилник

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.(1) Управителният съвет (УС) представя отчет относно дейността на Сдружението за предходната година на годишно отчетно заседание на Общото събрание (ОС). Отчетът се утвърждава от ОС.

Чл.(2) Планът за дейността на Сдружението за следващата година (годишен план) се оформя на заседание на УС, което е обявено минимум 1 (един) месец предварително на интернет сайта на Сдружението, и на което могат да присъстват всички редовни членове на Сдружението. В годишния план влизат следните видове прояви:

– Значими за Сдружението;

– Прояви към БФСп и други сродни организации.

Чл.(3) Предложенията за включване на прояви към годишния план на Сдружението се подават по ред и в срокове определени от УС за конкретната година.

Чл.(4) УС определя ръководителите на прояви с клубно значение.

Чл.(5) Текущото изпълнение на годишния план, както и организирането на официални клубни прояви невключени в него, се осъществява от одобрените от УС главни ръководители на съответните прояви. На заседанията на УС се изготвят текущи планове и се проверяват резултатите от състояли се прояви.

Чл.(6) Ръководителят на съответната проява текущо ръководи и следи за правилното и безопасно протичане на проявата съгласно действащите разпоредби на БФСп и носи отговорност за действията си.

Чл.(7) В едномесечен срок след приключване на проява, включена в годишния план или с клубно значение, ръководителят ù дава пълен отчет за извършената дейност в архива на Сдружението, публикува го на интернет сайта и определя краен срок за предаване на пълната документация.

Чл.(8) За прояви, невключени в годишния план, се изготвя отчет, който се публикува на интернет сайта на Сдружението и се вписва в тетрадка с клубните прояви, за изпълнението на което следи УС.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ

Чл.(9) Курсове се провеждат съгласно изискванията на Сдружението и БФСп.

Чл.(10) Всеки кандидат за ръководител на курс трябва да представи пред УС проектна обща програма за провеждане на нов курс най-късно до 2 (два) месеца преди планираното му начало. Тази програма е нужно да определя:

– обща продължителност на курса;

– брой и теми на лекциите;

– места, където ще се провеждат практиките и лекциите;

– списък на евентуалните лектори и помощници при провеждане на практическите занимания.

Чл.(11) Проектната програма се публикува в закрита секция на сайта на Сдружението и изрично се уведомяват членовете на Сдружението, притежаващи званието “Инструктор по спелеология”, относно датата, на която ще се проведе заседание на УС в тази връзка.

Чл.(12) На заседание на УС, което е обявено минимум 2 (две) седмици предварително на интернет сайта на Сдружението, УС съвместно с присъстващите членове на Сдружението, притежаващи званието “Инструктор по Спелеология”:

– утвърждава ръководител на курса;

– изготвя окончателния вариант на програмата в съответствие с изискванията на БФСп;

– определя таксата в зависимост от предвидените разходи;

– уточнява сроковете и начините за плащането ù;

– посочва крайния срок за записване на курсисти и приблизителна дата за провеждане на изпита.

Чл.(13) Ръководителят на курса отговаря за събиране и съхраняване на всички съпътстващи документи.

Чл.(14) Ръководителят на курса дава изчерпателна информация за протичането на курса всеки месец на редовно заседание на УС.

Чл.(15) За всяка лекция и практика ръководителят на курса изготвя кратък отчет, включващ:

– място и дата на провеждане;

– списък с участниците и ролята им (ръководител/лектор, помощник-ръководител, курсист, други);

– резюме.

Чл.(16) Застраховането на курсистите е задължително за времето, през което се провежда курсът. Цената на застраховката се включва в такса курс. От всички желаещи се изисква задължително свидетелство за медицински преглед, а за непълнолетните – и писмено съгласие на родителите или настойниците.

(1) В случай, че курсист представи преди началото на курса застрахователна полица, отговаряща на изискванията на БФСп и обхващаща целия период на курса, сумата предвидена за застраховане се приспада от такса курс.

Чл.(17) Изпитът се състои според изискванията на БФСп.

Чл.(18) След приключването на курса ръководителят му предава за съхранение в деловодството на Сдружението:

– копие от изпитния протокол;

– отчети за проведените лекции и практики;

– съпътстваща документация.

ФИНАНСОВА ЧАСТ

  • Членски внос

Чл.(19) Членският внос е 5 (пет) лева на месец за всеки редовен член на Сдружението.

Чл.(20) Сумата по Чл.(19) се заплаща на Касиера на Сдружението ежемесечно, като през текущия месец се заплаща членски внос за следващия. Касиерът издава документ за извършеното плащане.

(1) При желание член на Сдружението може да заплати членски внос за няколко месеца напред.

  • Каса

Чл.(21) Касата включва всички неусвоени финансови средства, постъпили по регламентираните в устава на Сдружението начини, и прилежащата документация за текущата финансова година.

Чл.(22) За съхранението на средствата в касата отговарят Касиерът и Председателят на Сдружението.

Чл.(23) ОС избира Касиер с мандат 2 (две) години. Касиерът трябва да бъде редовен член на Сдружението.

(1) При извънредни обстоятелства, непозволяващи на Касиера да изпълнява своите задължения, касата преминава в Председателя на Сдружението до избора на нов Касиер.

Чл.(24) Касиерът отговаря за:

– събиране на членски внос от членовете на Сдружението;

– поддържа актуален списък за платения членски внос от всеки член на Сдружението;

– отпускане на средства съгласно решенията на УС;

– издава приходен или разходен документ за всяка финансова операция;

– следи сроковете и организира всички периодични плащания, с които е задължено Сдружението;

– оформя и стопанисва финансовата документация на Сдружението за текущата финансова година. След приключването на финансовата година документацията се предава в Деловодството на Сдружението;

– дава информация относно състоянието на Касата при запитване на член на Сдружението;

– ежемесечно изпраща до членовете на УС, Библиотекаря, Картотекаря, Домакина и Администратора на интернет сайта отчет относно заплащането на членски внос от страна на членовете на Сдружението във връзка с изпълнението на техните задължения;

– ежемесечно изпраща до членовете на УС справка относно приходите и разходите за предходния месец и информация относно текущото състояние на касата;

– изготвя и предава годишен финансов отчет, който трябва да бъде утвърден от ОС на годишно отчетно заседание.

Чл.(25) Лицето, получило средства, се задължава да представи разходо-оправдателен документ в срок от 2 (две) седмици.

Чл.(26) За правилното разпореждане с финансовите средства следи УС. При констатирани нарушения от страна на Касиера последният бива освободен от длъжност.

Чл.(27) УС извършва ревизия на касата най-малко веднъж годишно преди отчетното заседание на база на предадения от Касиера годишен финансов отчет, а когато това е необходимо и по-често.

Чл.(28) При предаването на касата от Касиера на друго лице (новоназначен Касиер или Председателя на Сдружението) задължително се извършва ревизия и се съставя приемо-предавателен протокол.

Чл.(29) При необходимост Сдружението може да открива и закрива собствена банкова сметка по решение на УС.

  • Усвояване и отчитане на финансовите средства

Чл.(30) За усвоените средства УС се отчита пред годишно отчетно заседание на ОС, а ако това е необходимо и по-често пред членовете на Сдружението. ОС утвърждава представения годишен финансов отчет.

Чл.(31) УС представя проектобюджет пред членовете на Сдружението минимум един месец преди годишното отчетно заседание на ОС.

Чл.(32) ОС утвърждава бюджета за текущата година на годишното си отчетно заседание.

Чл.(33) Текущото разпределяне на средствата се одобрява от УС съгласно утвърдения годишен бюджет.

Чл.(34) Сдружението заделя 20% (двадесет процента) от приходите си във фонд “Големи покупки”. Усвояването на средствата в този фонд става единствено с решение на ОС.

  • Спонсорство, дарения, финансирания

Чл.(35) Всички постъпления от спонсорство, дарения или целево финансиране се одобряват на заседание на УС, за което членовете на Сдружението са уведомени поне 2 (две) седмици предварително.

Чл.(36) В случаи на целево финансиране усвояването на постъпилите средства се осъществява в съответствие с изискванията на спонсора.

(1) Ръководителят на външно финансиран проект съвместно с УС контролира целесъобразното използване на средствата по този проект.

Чл.(37) Във всички останали случаи тези средства се разпределят от УС.

(1) При несъгласие от страна на членовете на Сдружението или по преценка на УС може да бъде свикано извънредно заседание на ОС, на което да бъдат гласувани промени в годишния бюджет, съобразени с новопостъпилите средства.

ИНВЕНТАР

Чл.(38) Инвентарът на Сдружението се състои от имуществото, собственост на Сдружението.

Чл.(39) За съхранението на инвентара отговаря Домакин, с изключение на случаите, в които за конкретно имущество с решение на УС е определено друго отговорно лице. В тези случаи това лице има същите задължения към поверения му инвентар както Домакина.

Чл.(40) ОС избира Домакин с мандат 2 (две) години. Домакинът трябва да бъде редовен член на Сдружението.

(1) При извънредни обстоятелства, непозволяващи на Домакина да изпълнява своите задължения, инвентарът преминава в член на УС до избора на нов Домакин.

Чл.(41) Домакинът отговаря за:

– осигуряване на достъп до съхранявания от него инвентар на членовете на Сдружението;

– поддържане на актуален списък с инвентара и публикуването му на интернет сайта на Сдружението;

– поддържане на паспорт (по Образец) за определено имущество по списък, зададен от УС;

– проверяването на връщания инвентар и уведомява УС в случаи на: увреждане, загуба, връщане в лошо състояние, закъснение.

Чл.(42) При невъзможност на Домакинът да осигури лично достъп до инвентара той се задължава да информира своевременно членовете на Сдружението.

Чл.(43) В случаи на отсъствие над 1 (една) седмица Домакинът се задължава да осигури достъп до част от инвентара чрез друг редовен член на Сдружението, който трябва да бъде одобрен от УС.

Чл.(44) За правилното разпореждане с инвентара следи УС. При констатирани нарушения от страна на Домакина последният бива освободен от длъжност.

Чл.(45) При предоставяне на инвентар за временно ползване на Сдружението от трети лица или организации УС взема решение относно приемането му и начина на съхранение и ползване. Сдружението се ангажира да върне предоставеното имущество при поискване в състоянието, в което е получено, или съобразено с нормалната му амортизация.

  • Ред на ползване

Чл.(46) Право да използват инвентара имат редовните членове на Сдружението.

Чл.(47) Почетните членове използват инвентар чрез редовен член на Сдружението.

Чл.(48) Кандидат-членове на Сдружението могат да ползват инвентар чрез редовен член.

Чл.(49) Инвентар се заявява с минимум 48 часа предизвестие, в противен случай Домакинът не е длъжен да изпълни заявката.

Чл.(50) Инвентарът се взема за ползване от Домакина на Сдружението при предварително заявен срок, като се описва в имуществената тетрадка и фиш по образец (Приложение 1 към настоящия правилник). Ако заявеният срок е повече от 1 (един) месец, се изисква разрешение от УС.

Чл.(51) Отговорност за предоставения инвентар носи ръководителят на проявата, за която е поискан и предоставен същия.

Чл.(52) За всички повреди и инциденти, касаещи инвентара, се съобщава своевременно на Домакина, който от своя страна информира УС и допълва тази информация в списъка с инвентара на интернет сайта на Сдружението.

Чл.(53) Максималният срок за задържане на инвентара от едно лице след приключване на проявата е 2 (две) седмици.

Чл.(54) Домакинът следи за спазването на срока за връщане на инвентар и уведомява УС във всички случаи на неизпълнение.

Чл.(55) При системно пресрочване се налагат следните санкции:

– при трето провинение – лишаване от право на ползване на инвентар за срок от 6 (шест) месеца;

– при всяко провинение, констатирано в период от 6 (шест) месеца след края на наложена санкция, отново се прилага лишаване от право на ползване на материали за срок от 6 (шест) месеца.

Чл.(56) При нанесени поражения в резултат на неправилна употреба щетите се възстановяват от виновното лице в пълен размер или се компенсират финансово със сума, посочена от УС и съобразена с нормалната амортизация. Заплащането може да е солидарно от използвалата го група.

Чл.(57) При връщане на инвентара в лошо състояние (без увреждане):

– Домакинът отказва приемането на инвентара до привеждането му в подходящ вид;

– При трето провинение на отговорните лица се налага санкция лишаване от право на ползване на инвентар за срок от 6 (шест) месеца.

Чл.(58) Инвентар се отказва:

(1) Ако лицето не си е платило членския внос за 3 (три) месеца;

(2) При наложена санкция, лишаваща лицето от право на ползване;

(3) По решение на УС.

Чл.(59) По разпореждане на УС се извършва инвентаризация най-малко веднъж на всеки 6 (шест) месеца.

(1) Инвентаризацията се извършва в присъствието на Домакина и две упълномощени от УС лица.

(2) При инвентаризацията се извършва преброяване, проверка и документиране на техническото състояние на инвентара, както и контролно измерване на въжетата.

(3) За извършената инвентаризация се съставя протокол, който се съхранява в деловодството на Сдружението.

Чл.(60) При предаването на инвентара от Домакина в друго лице (новоназначен Домакин или член на УС) задължително се извършва ревизия и се съставя приемо-предавателен протокол.

Чл.(61) Бракуването на инвентар става от УС по предложение на Домакина или на лицата, извършили инвентаризацията.

Чл.(62) По време провеждане на курс, в случай на конфликт между нуждите на курса и редовните членове на Сдружението, курсът може да ползва максимум 2/3 (две трети) от инвентара на Сдружението.

Чл.(63) В случаи на конфликт между членовете на Сдружението предимство има лицето, заявило инвентар първо.

Чл.(64) По решение на УС Сдружението може да отпуска инвентар за ползване от сродни организации.

Чл.(65) При прояви с участие на нечленове на Сдружението инвентарът се използва при спазване на следните условия:

– индивидуален прониквачен комплект може да бъде предоставян единствено на редовни или почетни членове на Сдружението и кандидат-членове;

– специализиран инвентар за проникване в пропасти може да бъде използван единствено от лица, завършили най-малко курс «Пещерняк» или участващи текущо в такъв.

АРХИВ

Чл.(66) Архивът на Сдружението се състои от Деловодство, Библиотека и Картотека.

Чл.(67) Право да ползва архива има всеки редовен или почетен член на Сдружението.

Деловодство

Чл.(68) Деловодството на Сдружението съдържа:

– архивни финансови документи;

– годишни финансови отчети и отчети за дейността;

– юридически документи;

– протоколи от заседания на ОС, извършени инвентаризации и ревизии;

– списъци с членовете по години;

– отчети за експедиции и прояви;

– документацията, прилежаща към всеки приключил курс;

– официална кореспонденция;

– действащи нормативни документи, засягащи Сдружението (законови, от БФСп, вътрешни);

– систематизирана хронология на: възложените на членове на Сдружението задачи и изпълнението им, констатирани нарушения от страна на членове на Сдружението или длъжностни лица, наложени санкции;

– протоколни тетрадки от заседания на УС;

– тетрадка с проявите;

– почетни знаци;

– печат на Сдружението;

– други.

Чл.(69) Деловодството се съхранява от Председателя на Сдружението.

Чл.(70) Председателят на Сдружението се грижи за поддържането на актуален списък на документацията в деловодството.

Чл.(71) Председателят съвместно с останалите членове на УС извършва ревизия на документацията в деловодството преди годишното отчетно събрание. За извършената ревизия се съставя протокол, който се съхранява в деловодството на Сдружението.

Чл.(72) При предаването на деловодството от предходния председател на Сдружението в текущия задължително се извършва ревизия и се съставя приемо-предавателен протокол.

Чл.(73) Документи могат да бъдат изнасяни от деловодството единствено при необходимост във връзка с изпълнението на възложена или одобрена от УС задача.

Чл.(74) Председателят на Сдружението трябва да осигурява безпрепятствен достъп до протоколната тетрадка и тетрадката с проявите при поискване от член на Сдружението.

Библиотека

Чл.(75) Библиотеката се състои от всички печатни издания, учебни и други материали, и копие от отчети за експедиции и прояви.

Чл.(76) Библиотеката се съхранява от Библиотекар.

Чл.(77) ОС избира Библиотекар с мандат 2 (две) години. Библиотекарят трябва да бъде редовен член на Сдружението.

(1) При извънредни обстоятелства, непозволяващи на Библиотекаря да изпълнява своите задължения, библиотеката преминава в член на УС до избора на нов Библиотекар.

Чл.(78) Библиотекарят отговаря за:

– осигуряване на достъп до библиотеката на членовете на Сдружението;

– поддържане на актуален списък с материалите в библиотеката и публикуването му на интернет сайта на Сдружението.

Чл.(79) За правилното разпореждане с материалите в библиотеката следи УС. При констатирани нарушения от страна на Библиотекаря последният бива освободен от длъжност.

Чл.(80) Материалите от библиотеката се отдават за ползване за предварително заявен срок, като това се описва в имуществената тетрадка и фиш по образец (Приложение 2 към настоящия правилник). Ако този срок надвишава 1 (един) месец, е необходимо разрешение от УС.

Чл.(81) За конкретни материали е възможно да се забрани изнасянето им от библиотеката с решение на УС. Това трябва да бъде отбелязано в списъка с материалите.

Чл.(82) Библиотекарят следи спазването на срока за връщане на материалите и уведомява УС във всички случаи на неизпълнение.

Чл.(83) При системно пресрочване с повече от 1 (една) седмица се налагат следните санкции:

– при трето провинение – лишаване от право на ползване на материали за срок от 6 (шест) месеца;

– при всяко провинение, констатирано в период от 6 (шест) месеца след края на наложена санкция, отново се прилага лишаване от право на ползване на материали за срок от 6 (шест) месеца.

Чл.(84) При връщане на материалите Библиотекарят проверява тяхното състояние и при констатирано увреждане или загуба незабавно уведомява УС.

Чл.(85) При констатирано нарушение по Чл.(84) УС налага санкция, съобразена със степента на увреждане и ценността на материала.

Чл.(86) По разпореждане на УС се извършва ревизия на библиотеката най-малко веднъж годишно преди отчетното заседание на ОС. Ревизията се извършва в присъствието на Библиотекаря и две упълномощени от УС лица. За извършената ревизия се съставя протокол, който се съхранява в деловодството на Сдружението.

Чл.(87) При предаването на библиотеката от Библиотекаря в друго лице (новоназначен Библиотекар или член на УС) задължително се извършва ревизия и се съставя приемо-предавателен протокол.

Картотека

Чл.(88) Картотеката се състои от карти и прилежащата към тях документация.

Чл.(89) Картотеката се съхранява от Картотекар.

Чл.(90) ОС избира Картотекар с мандат 2 (две) години. Картотекарят трябва да бъде редовен член на Сдружението.

(1) При извънредни обстоятелства, непозволяващи на Картотекаря да изпълнява своите задължения, картотеката преминава в член на УС до избора на нов Картотекар.

Чл.(91) Картотекарят отговаря за:

– осигуряване на достъп до картотеката на членовете на Сдружението;

– поддържане на актуален списък с материалите в картотеката и публикуването му на интернет сайта на Сдружението.

Чл.(92) За правилното разпореждане с материалите в картотеката следи УС. При констатирани нарушения от страна на Картотекаря последният бива освободен от длъжност.

Чл.(93) Членовете на Сдружението предават в картотеката екземпляр от картната документация за всички карти, в чието изготвяне имат участие, на хартиен или електронен носител. Картотекарят отговаря за набавянето на липсващия вариант. Разходите за копиране/разпечатване/дигитализиране се поемат от касата на Сдружението.

Чл.(94) Когато член на Сдружението отговаря за предаването на картна документация в ГКПБ, разходите по копиране/разпечатване/дигитализиране на същата в съответствие изискванията на БФСп се поемат от касата на Сдружението.

Чл.(95) Хартиените оригинали на картната документация не могат да бъдат изнасяни от картотеката.

Чл.(96) За ползване се предоставя дигитален вариант на документацията.

Чл.(97) В случаите, когато липсва дигитален вариант, документацията може да бъде ползвана на място или да бъде поискано от Картотекаря да извади копие за сметка на заинтересованото лице.

Чл.(98) По разпореждане на УС се извършва ревизия на картотеката най-малко веднъж годишно преди отчетното заседание на ОС. Ревизията се извършва в присъствието на Картотекаря и две упълномощени от УС лица. За извършената ревизия се съставя протокол, който се съхранява в деловодството на Сдружението.

Чл.(99) При предаването на картотеката от Картотекаря в друго лице (новоназначен Картотекар или член на УС) задължително се извършва ревизия и се съставя приемо-предавателен протокол.

ИНТЕРНЕТ САЙТ, ФОРУМ, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Чл.(100) Сдружението поддържа собствен интернет сайт и форум.

Чл.(101) Интернет сайтът и форумът имат следните основни функции:

– да дават информация на външни лица относно Сдружението – цел, дейност, членове, история, контакти и други;

– да информира членовете на Сдружението относно събития и факти, засягащи ги пряко или косвено.

Чл.(102) Секции се добавят или премахват от сайта по разпореждане на УС.

  • Достъп и ред на ползване

Чл.(103) Интернет сайтът на Сдружението е със свободен достъп с изключение на конкретни секции, до които достъп имат само редовни членове на Сдружението.

Чл.(104) Право да качват материали имат всички редовни членове на Сдружението. Изключение правят конкретни секции, които се определят от УС, и за тяхното поддържане отговаря друго лице (или лица), назначено от УС.

Чл.(105) Регистрирани лица, които не са членове на Сдружението, могат да предлагат материали за публикуване, които трябва да бъдат одобрени от Администратора на сайта.

Чл.(106) Файловият архив на страницата на Сдружението е със свободен достъп с изключение на конкретни секции, до които достъп имат само редовните членове на Сдружението.

Чл.(107) Право да качват материали във файловия архив имат всички редовни членове на Сдружението.

Чл.(108) Форумът на сайта на Сдружението е със свободен достъп с изключение на конкретни секции, до които достъп имат само редовните членове на Сдружението.

Чл.(109) Право да публикуват мнения и да създават нови теми имат всички регистрирани потребители.

Чл.(110) Достъп до официалните електронни пощи на Сдружението имат УС и назначено от ОС лице. Горепосочените осигуряват своевременно достъп до цялата информация в електронните пощи на Сдружението на членовете му.

  • Администриране

Чл.(111) За администрацията на сайта отговаря Администратор.

Чл.(112) ОС избира Администратор с мандат 2 (две) години. Администраторът трябва да бъде редовен член на Сдружението.

(1) При извънредни обстоятелства, непозволяващи на Администратора да изпълнява своите задължения, за администрацията на сайта се грижи УС (лично или чрез възлагане на задачи към конкретни лица).

Чл.(113) Администраторът отговаря за:

– одобряване на регистрации;

– поддържане на правата на регистрираните потребители в интернет сайта и форума; синхронизиране на потребителите;

– одобряване на предложения за публикуване на материали от потребители, които не са редовни членове на Сдружението;

– грижа за добрия изглед и актуалност на интернет сайта и форума – редакция и поддръжка на темите във форума, редакция и поддръжка на статиите в различните секции на сайта, разместване на позициите на подредба, преместване на неактуални материали в архив.

Чл.(114) За правилната и навременна поддръжка на сайта следи УС. При констатирани нарушения от страна на Администратора последният бива освободен от длъжност.

Чл.(115) УС може да назначи помощник-администратор, когато това е необходимо. В този случай Администраторът и помощник-администраторът разпределят задълженията си по преценка на Администратора.

  • Техническа поддръжка

Чл.(116) Техническата поддръжка на сайта включва: актуализиране на платформата, промяна на шаблони и други задачи, свързани със сайта, за чието изпълнение е необходима по-сериозна техническа подготовка.

Чл.(117) По предложение на Администратора УС взема решение за изпълнението на дейност по техническата поддръжка на сайта и назначава отговорно лице за това.

ДРУГИ

Чл.(118) По всички въпроси, непокрити от настоящия правилник, решения взема УС.

Чл.(119) УС провежда регулярно заседание най-малко веднъж в месеца, а когато това е необходимо и по-често. Заседанията на УС са открити и достъпни за всички членове на Сдружението.

Чл.(120) УС уведомява членовете на Сдружението не по-късно от 5 (пет) дни преди предстоящо заседание чрез публикуване на съобщение на интернет сайта на Сдружението. Съобщението съдържа: дата, час и място на провеждане и дневен ред.

(1) В следните случаи заседанието трябва да има различен (от 5 дена) срок на предизвестие:

– Ако дневния ред включва обсъждане на годишния план за следващата година – 1 (един) месец;

– Ако дневния ред включва обсъждане на предстоящи курсове – 2 (две) седмици;

– Ако дневния ред включва приемане на дарение/финансиране – 2 (две) седмици.

Чл.(121) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Чл.(122) Заседанието се смята за валидно, ако на него присъстват поне 50% (петдесет процента) от членовете на УС.

Чл.(123) Заседанието се води от Председателя на Сдружението или назначен от него представител.

Чл.(124) Въпросите от компетенцията на УС могат да бъдат поставени на гласуване пред присъстващите на редовно заседание на УС членове на Сдружението при наличие на кворум от поне 50% + 1 (петдесет процента плюс един) от редовните членове на Сдружението.

(1) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, осъществена най-късно в момента на стартиране на Събранието.

Чл.(125) По преценка на УС даден въпрос може да бъде поставен на електронно гласуване чрез публикуване на анкета или тема във форума на Сдружението. Срокът за гласуване в този случай е 1 (една) седмица от редовното заседание на УС, на което е взето подобно решение.

Чл.(126) За всяко заседание на УС се избира протоколчик.

Чл.(127) Протоколчикът вписва в протоколна тетрадка следната информация:

– Дата и място на провеждане;

– Час на начало и край на заседанието;

– Присъстващи членове на УС;

– Присъстващи членове на Сдружението;

– За всяко решение: предварително предложение; от кого е отправено; финален текст на предложението след обсъждане; гласуване (за, против, въздържали се) и решение (приема се/не се приема/електронно гласуване/отлага се);

– Изявления на УС;

– За въпроси, отправени към УС: въпрос; от кого е зададен; отговор или срок за даването на такъв.

Чл.(128) Всички решения на УС трябва да бъдат сведени до знанието на членовете на Сдружението в срок не по-голям от 1 (една) седмица чрез публикуване в специална секция във форума на Сдружението.

Чл.(129) На всички протоколи трябва да бъдат поставени подписите на присъствалите членове на УС и печат на Сдружението. В случаите на присъствие на член на УС чрез телефонна или друга връзка, протоколът се подписва и от един свидетел.

Чл.(130) Всички решения на ОС с обхват повече от 1 (една) календарна година се вписват задължително във вътрешния правилник. Срокът за вписването им е 1 (една) година.

Чл.(131) Клубна сбирка е среща на членовете на Сдружението, на която се обсъждат бъдещи прояви, минал опит и впечатления от посетени пещери и експедиции, различни проблеми, свързани със спелеологията.

Чл.(132) Клубната сбирка се провежда веднъж седмично в ден, час и място, определени с решение на УС.


 

Настоящият правилник с нанесените в него промени е приет на заседание на ОС на СПК Академик – София, проведено на 20.01.2016 г. и отменя предходния.

Настоящият правилник е приет на заседание на ОС на СПК Академик – София, проведено на 28 Октомври 2010 г. на адрес ж.к. Стрелбище, ул. „Твърдишки проход”, бл. 61 и влиза в сила от 08 Ноември 2010 г., като отменя предходния «ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК на СПК “АКАДЕМИК”», приет с решение на ОС от 10 Ноември 2007 г.