Експедиция Пирин Бански суходол ’90

Written by Юлиан Атанасов

ОТЧЕТ
за работата по време на експедиция “Пирин – Бански суходол” – 1990 г.

I. Въведение
Експедицията е продължение на експедиция “Пирин – Бански суходол” – 89 в изпълнение на дългосрочната програма за
комплексно спелеоложко изследване на карста в Пирин, приета през 1988 г. в СПК “Академик” София.
Тя се проведе от 01. до 01.10.1990 г. за да се работи при максимално ниско ниво на снежните тапи в пропастите и пещерите.
Поради много обективни и субективни причини отсъстваха много от водещите спелеолози на програмата, поради което сътава
беше малоброен и обемът на работа съоответстващ на възможностите му.


II. Цели и задачи на експедицията
Те бяха подчинени на квалификацията на спелеолозите, като главна цел беше да се продължи работата от миналата година
и да се въведе по-стриктна маркировка на терена и на пропастите, отговаряща на опита на световната спелеология, а тя е следната:
– кръг О, обектът е открит, но не е проучен.
– кръг с наклонена черта Ø – обектът се проучва.
– кръг с две наклонени пресечени черти – обектът е проучен.
До кръга се изписва с боя и номера на обекта, което спомага бързо да се ориентира работещия за етап на проучването му.

За да чите на експедицията бяха многобройни и по тях следва да се работи систематично, а именно:
– да се проникне в пропаст № 9 и да се работи на дъното.
– маркиране с метални номера на немаркираните обекти.
– да се открият някои пещери, неоткрити от предната експедиция (23, 26, 32, 36, 38).
– да се номерират с боя неномерираните обекти.
– да се търсят нови обекти.
– разкопаване на обекти № 36, до обект 14, над 26.
– картировка на входовете 9 и 11 и други.
– оглед на № 28.
– изработване на техническо описание.
– да се нанесат обекти на крокито.
– да се маркират с кръгове пещерите.

III. Хронология на експедицията

Понеделник 01.10.90 група – Нейчо, Сашо Годулянов, Борислав, Боби, Малък Андро и Братока (ръководител) тръгват с автобус за
Банско в 08,00 ч, с един час закъснение от разписанието.В Банско пристигат късно, купуват продукти и се разбира, че ще
нощуват в планината. За това избират поляна в началото на Суходола.

Вторник 02.10.90 групата тръгва по лявото дере и излиза на циркуса между Бански суходол и Кутело. тръгват под лифт Ледника,
където срещат Сашо Янев и преминават през премката между Безименен връх и Кутело I и късно вечерта влизат в Бански суходол.
Установяват се в лагера.

Сряда 03.10.90 вали дъжд цял ден. В промеждутък групата изнася инвентар до № 9.

Четвъртък 04.10.90 пристига Юли и Марга, които са спали до кошарата в сряда. Братока не се чувства добре и заедно с Нейчо тръгват
към Банско около обяд.
Група в състав Сашо Янев, Боби и Андро влиза след обяд кън 14 ч. в пропаст № 9. Екипират до стеснението след “ледената стена”
Андрей картира “големия комин” след качването след “ледената стена”. В пещерата е много мокро и на групата и става много студено.
Излизат и разекипират без да стигнат дъното. Около 23 ч. са в лагера.

Петък 05.10.90 групата работи на премката по обекти № 31,33. Намира № 32. Откриват се нови пещери в които Боби прониква
и се картират № 33 и 32. Маркират се пещерите.

Събота 06.10.90 Групата работи по терена на платото в циркуса. Повечето от пещерите са маркирани с кръгове и са
подновени някои номера. Направена е картировка на някои от тях. Прониква се където е интересно.Нивото на ледниците е много
ниско и това позволява да се види състоянието на дъното на повечето от тях.
Откриват се нови пещери. Късно вечерта се стяга багажа.

Неделя 07.10.90 групата без проишествия пътува за София с влака в 14,25 ч.

IV. Обем на свършената работа. Изводи и препоръки

1. Натръпване на опит от новите членове на клуба за работа в Пирин.
2. Проникване в № 9 и катрировка. Запознаване с особеностите на пропастта.
3. Маркиране с кръгове и подновяване на номерата с боя на 32 пещери и пропасти в района. Остават №№ 34,5,40,7,28,23,26,37 и 38.
4. Откриване на нови 6 обекта и ракопаване на един от тях, а един остана без номер.
5. Картировка на пропаст № 33, пещера № 32, азимутно привързване на №№ 32,43,42,6, като и № 9 с № 11.
6. Окомерна картировка с цел ????? на пропасти №№ 45(нова),3,20.
7. Привързване с компас към крокито на пещерите №№ 6,17,20,32,41,42,43,44,45,46.
8. Разкопавано беше донякъде № 44.
9. Съставено бе техническо описание на №№ 9 и 33.
10 Да се копае № 46, където духа.

V. Списък на приложенията
1. Списък на пропастите и таблица за етапа на проучване и работата по тях.
2. Техническо описание на №№ 9, 33.
3. Карти на пещерите №№ 32,33.
4. Азимутно кроки на №№ 32,43,42,6.
5. Азимутно кроки на №№ 9,11.

VI. Участници
Александър Константинов Янев (малък Сашко)
Александър Георгиев Годулянов (фотографа)
Андрей ……  ….. (Малък Андро)
Борислав Ботев Манов (къдравия)
Борислав …… ……
Димитър Стоянов Ангелов (Братока) – техн. ръководител
Маргарита Нисторова Атанасова
Петър Нейчов Колев
Юлиан Ангелов Атанасов – ръководител

Съставил: Юлиан Атанасов