Клубът през 1980г., видян през моите очи.

Written by Бай Петко
1980 година  ЗАПИСКИТЕ  ПРЕЗ  1980  Г.  ЗАПОчВАТ ПРЕЗ АПРИЛ, ЗАЩОТО ТОГАВА ИМАХ УДОВОЛСТВИЕТО ДА СЕ УВОЛНя ОТ КАЗАРМАТА.25 – 28.4.1980 г. ДУХЛАТА СЪСТАВ: НА25.04 – ВЛАДО И АЗ,НА 26.04 – ВЛАДО, ПАВЕЛ ПАТЕВ И АЗ, НА27.04-ГОРНИТЕ+НИКИ И ТРАЙчО КУСЕВИ, ТАМАРКА, ИРИНА, ВИЛИЦАТА И ДОБРИНА

25.04 – ПЕТЪК СЕ СЪБУЖДАМ И С УЖАС УСТАНОВяВАМ,чЕ Е  5,45,А  С  ВЛАДО  СРЕЩАТА НИ Е В 6,15 НА РУСКИ ПАМЕТНИК. СЪКРАЩАВАМ НяКОЛКО НОРМАТИВА, КАТО, РАЗБИРА СЕ  ЗАБРАВяМ  МАСА  НЕЩА,НО  В 6,14  СЪМ  НА  ЛИНИя.   ЩЕ  ПРОНИКВАМЕ И ЕВЕНТУАЛНО КАРТИРАМЕ ОТКРИТАТА МИНАЛАТА НЕДЕЛя ПЕЩЕРА – РАБОТНО ИМЕ “чИчОВЦИ”.ВЛИЗАМЕ В 9,30 И ДО 14 ч СЕ ПРОВЕЖДА яКО КОПАНЕ В ДВА ФРОНТА. ОКАЗВА  СЕ, чЕ  ТЕСНяКА, КОПАН ОТ ВЛАДО Е ПО-ПЕРСПЕКТИВЕН И ОТ КЪМ 11,30 И ДВАМАТА КОПАЕМ ТАМ.ЗА СЕГА РАЗМЕРИТЕ НА ОТВОРА СА 20Х20  СМ.   В  КРАЙНА СМЕТКА УСТАНОВяВАМЕ,чЕ БЕЗ чУК НяМА ДА МИНЕМ И ИЗЛИЗАМЕ.ОТНОВО ЗАПОчВА БЕГОМ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА СЕ  ВКЛЮчИМ  В  НОРМАТИВА “ОТИВАНЕ НА РОЖДЕН ДЕН” – В КОМПАНИя С ВЛАДО,РАЗБИРА СЕ. РОСИЦА (НОВО ДРУГАРчЕ) НАВЪРШВА  19  Г  (БЕЗОБРАЗНО  МЛАДА). КЛУБът  Е ДОБРЕ  ПРЕДСТАВЕН.   ТАМАРКА, ГЕНАДИ, ВИЛИЦАТА, ТРАЙчО, НИКИ, ДОБРИ, МАРГАРИТА И  ИРИНА  (ПОСЛЕДНИТЕ  ДВЕ  ЗДРАВО  НАЛАПВАТ ТЕРМОМЕТЪРА) И СЕ НАЛАГА ДА ИЗПРАТя ИРИНА,КОЕТО,ВПРОчЕМ НЕ МИ Е НИКАК НЕПРИяТНО.ПРИБИРАМ СЕ В КЪЩИ ИЛИ ПО-ТОчНО ЗАСПИВАМ КЪМ 4 чАСА.В 12 ИМАМ СРЕЩА   С   ВЛАДО                   ЗА   ДА   ПРОДЪЛЖИМ   ОТНОВО  РАБОТАТА  В “чИчОВЦИ”. НАЙ-НЕОчАКВАНО В ГРУПАТА СЕ  ВКЛЮчВА  СТ.Л-Т  ПАВЕЛ ПАТЕВ. ВЛАДО   ОТИВА   ДА   СИ   КУПУВА  БАТЕРИИ  И  ИЗПУСКАМЕ РЕЙСА. яДЕНЕ И БИРА-ПИЕНЕ В СКАРА-БИРАТА НА ДМЗ. В БОСНЕК СМЕ В 16,30,КЪМ  17,30  СМЕ В ДУПКАТА.  ВчЕРАШНИя ТЕСНЕК Е РАЗКОПАН ДО   ПОЛОЖЕНИЕ  НА СВОБОДНО  ПРЕМИНАВАНЕ. ОТКРИВА    СЕ КАМИНА, СЛИЗАЩА  НА  10М  И  УСПОРЕДНА  КАМИНА  (ШИРИНА 40 СМ) ГЛАДКА И ХЛЪЗГАВА, В КОяТО МОЖЕШ  ДА  ВЛЕЗЕШ, НО  ИЗЛИЗАНЕТО  Е ПРОБЛЕМАТИчНО. В ТАя КАМИНА   ХВЪРЛЕНИяТ   КАМЪК  ЦОПВА  В СРАВНИТЕЛНО ДЪЛБОКО ЕЗЕРО.КЪМ 23 ч СМЕ НАВЪН  ИЗМОКРЕНИ, ИЗМРЪЗВАЩИ  И  ИЗГЛАДНЕЛИ.   ЗА ЩАСТИЕ  МЛАДЕЖКИя  ДОМ  Е  ОТВОРЕН  ИМА  И  КАЛОРИФЕР. ХАПВАМЕ ПРИяТНО И СПИМЕ МНОГО ДОБРЕ.НА ДРУГИя ДЕН ПРИСТИГАТ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЛИЦА.МЕЖДУ ТяХ  НЕ Е  ФИКУСА, ЗА  КОГОТО  ВЛАДО МЪКНЕ ТРИНОЖНИК, ПОСЛЕДНИяТ, СПОРЕД ВЛАДО ЩяЛ ДА ПОСЕТИ ГЪЗа НА ФИЛИП И ТО В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ.КОПАЕ СЕ ДОСТА, НО БЕЗРЕЗУЛТАТНО.ВЛАДО,ВИЛИЦАТА И ТРАЙчО  –  В “чИчОВЦИ”, МОя   МИЛОСТ  –  В  СЪСЕДНАТА  ДУПКА  ИЛИ  “ПРОЕКТО ДУПКА”, НИКИ, ТАМАРА ПОД ЕДИН  КАМЪК  ПАВКАТА  И ДОБРИ – ОБИКАЛяТ РАЙОНА И НАБЕЛяЗВАТ ОБЕКТИ.КЪМ  16,30  СИ ТРЪГВА ГРУПАта,КОяТО ЩЕ ПЪТУВА В 17,30 – ЕДИНИяТ РЕЙС ОБАчЕ НЕ НИ ВЗИМА,А ДРУГИяТ НЕ СПРя,ТАКА,чЕ  ОСТАВАМЕ  В КРЪчМАТА  НА  БИРА,СЪЗДЪРМА И ХУБАВИ ВИЦОВЕ,РАЗПРАВяНИ ГЛАВНО ОТ ПАВЕЛ.ИРИНА (ПОЛИ..Т.З – тайни Записки)Е  ПАДНАЛА МЕЖДУВРЕМЕННО В РЕКАТА И СЕ НАЛАГА ДА СЕ Сгрява С РОМчЕ.ПРИБИРАМЕ  СЕ  В  СОФИя, Трябва да слеЗем с Владо на Красно село, За по удобно ВЛАДО  СЛИЗА С МОяТА РАНИЦА, аЗ трябва да вЗема неговата и също да слеЗа. В ПОСЛЕДНИя МОМЕНТ обаче РЕШАВАМ ДА ХОДя ДА СПя У ПАВКАТА И ФАКТИчЕСКИ СИ РАЗМЕНяМЕ РАНИЦИТЕ.СЛЕДВА КРАТКО ПИЕНЕ НА “БАЛКАНСКА ВОДКА” И ЛяГАНЕ В ЗАВЕТНОТО ЛЕГЛО.30.04 – 03.05.1980 г ЕКСПЕДИЦИя “ЦОНА” С.ЦАРЕВЕЦ – ВРАчАНСКОСЪСТАВ:       ЖОРЖ ХЛЕБАРКАТА, чИчО     СТРЕЗ, ДЖУЛИ, МАРА, ЦАНКА, БЛАГА, чАВО, чИчО  НИКИ  ГЕНОВ, КАКА  МАя, чАВДАР   И   МОя МИЛОСТ.   ЗА  ИЗВЕСТНО  ВРЕМЕ  ДОЙДЕ  И  СИНА НА ЖОРЖ + ДВАМА Епиграфи, СТЕФАН И ДРАГо, ЩяХ  ДА  ЗАБРАВя  ОчАРОВАТЕЛНАТА ТОНИ.КАТО  ПАРЛАМЕНТЪОР  ЗАМИНАВАМ  НА  30.04  В  6,08 – АБСОЛЮТЕН ЖОРЖОВИЗЪМ; ПРАЩА МЕ ДА МУ  АНГАЖИРАМ  ТАКСИ  В  МЕЗДРА  И  ДА НАМЕРя  КАМИОН, КОЙТО  ДА  НИ  КАРА  ВОДА ОТ ЦАРЕВЕЦ.РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ТОВАРНИТЕ ТАКСИТА Е 16,30,А ДНЕС (30.04)СИГУРНО НяМА ДА  РАБОТяТ  И  ДО  12ч.  В СЕЛОТО ПОЛОЖЕНИЕТО Е АНАЛОГИчНО, ­КМЕТИЦАТА НЕ ПРОяВяВА НИКАКЪВ ИНТЕРЕС НИТО КЪМ МЕНЕ,НИТО  КЪМ ПРЕДяВЕНОТО ОТ  МЕНЕ ПИСМО (КРАЙНО НЕГРАМОТНО НАПИСАНО, ВПРОчЕМ). КРЪчМАТА, ОБАчЕ Е НА НИВО, ОСОБЕНО НАДЕНИЦАТА И  КРЪчМАРят.КЪМ  13.00  ч  ВЕчЕ  СЪМ  ЗАВЪРШИЛ – БЕЗУСПЕШНО, ­ВСИчКИТЕ СИ МИСИИ И ИЗЛИЗАМ НА МОСТА  ПРЕД  СЕЛОТО  ДА  чАКАМ ПРИСТИГАНЕТО   НА  ГРУПАТА. А  ПРОПО  –  ПРЕДНАТА  ВЕчЕР  СЛЕД иЗМОРИТЕЛНИ РАЗВЛЕчЕНИя (.т.З.) СЪМ СИ  ЛЕГНАЛ  КЪМ  3,30 ч, А  СЪМ  СТАНАЛ  В  5,ТАКА  чЕ  СЪВСЕМ  ЛОГИчНО  СИ  НАДУВАМ ДЮШЕКА,ПЪХВАМ  СЕ  В  СПАЛНИя  чУВАЛ  И   МУ   ОТКЪРТВАМ   ДО 17,30ч. НАРОДА ПРИСТИГА И БЕЗ ПРЕМЕЖДИя УСТРОЙВАМЕ ЛАГЕРА.НА    ДРУГИя    ДЕН СТАВАМ          най рано, за да заверя командировъчните. Връщам се към 9  И  ЖОРЖ  НИ  РАЗВЕЖДА  ИЗ РАЙОНА. ОТ  КЪМ  СПЕЛЕОЛОЖКА  СТРАНА  –  НИКАКЪВ  ИНТЕРЕС, НО В СКАЛНИТЕ  НИШИ  ИМА  БЕЗБРОЙ  НАДПИСИ  И   РИСУНКИ, НяКОИ   ОТ ПОСЛЕДНИТЕ  ОчЕВИДНО  ТВЪРДЕ  СТАРИ, например рисунката която намерих в последния ден –  ВЪРХУ която (ЩЕ  я ПРИЛОЖА)БЕШЕ  СЕ  ОБРАЗУВАЛ ВТОРИчЕН КАРСТОВ СЛОЙ, при това съвсем НЕ  малък.ТА СЛЕД РАЗХОДКАТА ТРяБВА ДА  ОКАчИМ  СИСТЕМА  В  ПЕЩЕРАТА  С ДЪРВОТО. ЗА ЦЕЛТА СЕ СПУСКАМ ОТГОРЕ ПО ОТВЕСА (СИСТЕМАТА БЕШЕ НАПРАВО КРИМИНАЛНА) ИЗГЪРчВАМ СЕ  ОКОЛО  ДЪРВОТО, ВЛИЗАМ И ПУСКАМ СИСТЕМА надолу. В ПЕЩЕРАТА ИМА НяКОЛКО – ОБЩО ВЗЕТО БЕЗИНТЕРЕСНИ НАДПИСИ (ЩЕ БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ).НА СЛИЗАНЕ  СЕ   СПУСКАМ  БЕЗ  ОСИГУРОВКА  ПО  ДВОЙНО ВЪЖЕ, на две витки на карабинера. Той ОБАчЕ  СЕ ОТВАРя И За малко не се пребивам.РАБОТАТА ПРОДЪЛЖАВА ДО КЪСНО,ЗАВАЛяВА И  ДЪЖД  И ни налага КРОТКО    ДА  си Заспим. ПРЕЗ  ЦЕЛИя  СЛЕДВАЩ ДЕН ВАЛИ КРОТЪК ДЪЖД,ПРОДЪЛЖАВАМЕ РАБОТАТА В “ГОЛЕМИя ЕЛЕН” – ПЕЩЕРА N 27,ИМА  ДОСТА  ИНТЕРЕСНИ     РИСУНКИ     (ЩЕ     БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ). Сравнително спокйно, та чак даже скучно ПРОТИчА И  СЛЕДВАЩИя  ДЕН, ВРЪЩАМЕ  СЕ СЪВСЕМ  КУЛТУРНО В СОФИя,БОя СЕ,чЕ НЕ СЕ ПОЛУчИ ИСТОРИчЕСКА ­,ДОРИ В ИЗВЕСТЕН СМИСЪЛ, ЕКСПЕДИЦИя.ТаЗи, а и серия други експедиции носеха името “Цона”, Заради откритият надпис, датиран към седемнадесети век
              “Писах коги ебах Цона на коприва”Първоначално решихме, че  и тогава е  имало пичове мераклии да Завъртят по  нестандартен  начин   дупето на  девойчето. В последствие се окаЗа, че иЗраЗът оЗначавал любене с чуждо маце. 09.05 – 10.05 . 1980 РАЙОНА НА  “ДУХЛАТА” СЪСТАВ: В СЪБОТА: МАРГАРИТА, ДОБРИ, МАРИО, ПАВКАТА И АЗ В НЕДЕЛя: ТАМАРКА, ИРИНА, ТРАЙчО, РОСИЦА, ВАСИЛ ТЮТЮНДЖИЕВ И АЗВ СЪБОТА,В 6.15 НА РУСКИ ПАМЕТНИК ТРяБВАШЕ ДА БЪДАТ И ПАШЕВ И ПЛАНШЕТО  –  УВИ  –  НяМА  ГИ, А  КОЕТО Е ПО-ВАЖНО – НяМА ГО И ЗАПЛАНУВАНОТО  ОТ  ТяХ  яДЕНЕ. ЗАПЪХТяНА  ПРИСТИГА  МАРГАРИТКА (.т.З.).  ИДВА И МАРА,НО САМО ЗА ДА ДОНЕСЕ ЛАПАчКА.БЕЗ ПРЕМЕЖДИя ДОСТИГАМЕ БОСНЕК,ОСТАВяМЕ СИ  БАГАЖА  В “чИчОВЦИ”,  ИЗПСУВАМЕ  ПАВКАТА  И  МАРИО,  чЕ  НЕ  СА ДОШЛИ И ОТИВАМЕ В “МАЛКАТА ПЕПЕЛяНКА” ДА ВЗЕМА КОСТИ  ЗА  ЛЕЛя  ЦИНА (която иначе е професор траколог). ТЪКМО  СЕ  ЗАВИРАМЕ  И  чУВАМ ШУМ НА МОТОР – ПАВКАТА И МАРИО, КОИТО + ДОБРИ  СА  ПО-НАГОРЕ  В  БЕСЕДКАТА идват да ни търсят.   ЗАВИРАМЕ  СЕ  В “МАЛКАТА  ПЕПЕЛяНКА”,КОСТИТЕ КАТО чЕ ЛИ СА ПОНАМАЛЕЛИ И МАЙ Е ПОКОПАНО ОЩЕ. НАМИРАМЕ РАЗКОШНО  ЖИВОТИНчЕ  –  КАТО  КОПРИНЕНА БУБА,САМО  чЕ  ДИШАЩО,  СЪВЪРШЕНО БяЛО И АБСОЛЮТЕН ПАШКУЛ.  В ПОДХОДяЩАТА ОБСТАНОВКА НА ПОГРЕБЕНИЕТО РАЗКАЗВАМ НА МАРГАРИТА СЛУчАИТЕ  ЗА  “ТЕЖКОТО  БЕБЕ”  И  ЗА  “ДА  яМ!”  И  С ИНТЕРЕС УСТАНОВяВАМ,чЕ И Тя БАя СЕ СТяГА.СЛЕДВА ВЛИЗАНЕ В ДУХЛАТА  ДО СИНтрОВОТО  МАЗЕ.( т.З.)     ИЗЛИЗАМЕ    СЛЕД ПОЛАГАЕМОТО СЕ ЗАГУБВАНЕ МЕЖДУ ВХОДА И УРИНАРНИКА.   ХАПВАМЕ, ГОСПОЖИЦАТА СИ   ОТИВА,   А   НИЕ   ЗАПОчВАМЕ  яКА  БРАН  В НОВООТКРИТОТО   ДУПчЕ на левия бряг на Струма.    БРАНТА   Е   ГРАНДИОЗНА   И   ДОБРЕ ОСИГУРЕНА,чУКОВЕ  –  3,  КОПАчИ,  БРАДВА,  ТРИОН, ЛОПАТИ  –  3 ВИДА. УВИ – ОТ ТОЗИ ХРАСТ ЗАЕК НЕ ИЗСКОчИ.НА СЛЕДВЩИя ДЕН – ЕМОЦИИ ПРИ  ПРЕМИНАВАНЕТО  ПО  ДЪРВОТО  НАД СТРУМА, свърЗани главно с падане от него.   РАЗДЕЛяМЕ  СЕ  НА  ДВЕ  ГРУПИ.ПАВКАТА  И  ИРИНА  ЩЕ ОБХОЖДАТ  (ХМ!)  ЛЕВИя  БРяГ  –  ОСТАНАЛИТЕ  –  ОТ  ДяСНО  НА РЕКАТА.ТАКА УСПяХ ДА ГИ ЗАБАТАчА,чЕ ПОчТИ СТИГНАХМЕ чУПЕТЛОВО И ПОчТИ ЩяХА ДА МЕ ИЗяДАТ.  ВСИчКО ТОВА ПРИ ЛЕК РОМОН НА  ТИХ ДЪЖДЕЦ.НАЙ-ПОСЛЕ  ДОСТИГАМЕ  БАЙ БОРЕ,КОЙТО ЗА РАЗЛИКА ОТ НАС КОПАЕ яКО И СПОРЕД НЕГО след МЕСЕЦ  ЩЕ  ОТПРИЩИ  РЕКАТА.ТАМАРКА  И ТРАЙчО  ОСТАВАТ  ОчАРОВАНИ  ОТ  НЕГО,НАШИяТ  СОЦИОЛОГ  ВЕСО ­СЪЩО,НО ПРЕДПОЛАГАМ ПО ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИя. ЗАВЕЖДАМ ГРУПАТА  НА КАЛЕТО   И   ОТНОВО  СЪБИРАМ  ТОчКИТЕ,КАТО  ПРЕМИНАВАМЕ  ПРЕЗ РАЙСКАТА  ПОЛяНКА.   НАМИРАМЕ  И   ДУПКАТА,В   КОяТО   СТРЕЗА ПРЕПОРЪчА  ДА КОПАЕМ. ТОВА Е ПОчТИ В ГОРНИя КРАЙ НА ДЕРЕТО,ПОД КРЕПОСТТА И ОТ ВХОДА Й  ИДЕАЛНО  СЕ  ВИЖДА  ЛАГЕРА (по – късно това става “Шаламбата”).   ОТ  ТУК НАДОЛУ,чАК  ДО БЕСЕДКАТА ЗАПОчВАМЕ РАЗГОВОР С ВЕСО ПО ВЪПРОСА ЗА ЕДИН ЕВЕНТУАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ с продължителен престой под Земята.ВРЪЩАМЕ СЕ БЕЗ ОСОБЕНИ ПРЕМЕЖДИя,ОСВЕН,чЕ ЗАБРАВИХ КОСТИТЕ  И ДОБРЕ,чЕ    БЕШЕ    ТАМАРКА    –    Тя    МИ    ГИ    ПРИБРА. ( т.З.)16.05 – 17.05 Района на Духлата Задачи: Атаки в чичовци,под калето,Бабите и района Състав:събота – Павел Патев,Марио,Генади,Добри и аЗ неделя – Божо, Валя-колежка на Ирен (т.З.),самата Ирен (За ужас на Гендо), Трайчо,Ирина, Васил Тютюнджиев.В събота аЗ и Марио беЗуспешно копаеме под  калето. После  в “Малката  пепелянка”  намираме нови интересни кости,За един от които се предположи,че е човешки череп,предположение,което  в последствие отпадна (както   иЗглежда).Копаем  леко  и  в “Бабите”, но   все   беЗ успех. Междувременно  е Завалял дъжд,беЗуспешно    копалите   в “чичовци” се раЗлагат в аквариума, който според някои бил палатка. С това спелеоложката част на деня е иЗчерпана.Неочаквано  се открехваме на други теми и не дотам неочаквано научавам,че (.т.З.)Срещам ст.л-т Кирилов,който ни ЗараЗправя някаква легенда  За Духлата,но го  викнаха  по  спешност  и така не можа да ни я дораЗправи.На другия ден се  събуждаме  горе-долу  когато  идва  втората група,(тЗ  – тайни Заметки), следва поЗнатото емоционално преминаване на реката, Божо я минава веднага, но  си  Забравя  раницата!  и  се налага да се връща, после пренася и Валя.Започва  горене  с  лампа  в  чичовци, скалата се напича, после се пръска с вода, после се бие с чука. Целта е раЗширяване на стеснението. Задимяваме  до състояние  да  не  мога  да  вляЗа  да  картирам. Хапва  се, пийва се в кръчмата и беЗ инциденти се идва у нас,където пийването продължава.Ирен носи “пърдело” от Англия и съответни ампули.23.05.1980 Бункер в Горна баня  Състав: Добри,Павката и аЗЩе  ни  води  Добри, след  около  2 часа обиколки в Горна баня (преЗ което време За малко не набиваме Добри ЗаподоЗирайки го в лъжа) намираме входа.Още от първите метри е наводнено,при  това  се върви по тинясало дъно,където можеш да насъпиш маса неприятни нещица.  Добри и Павката влиЗат докато водата им е до кръста, моя  милост, обаче,е от по-откачените, нахлуЗвам си плавниците и достигам края на галерията.  Краят е силно каЗано,тъй като тя продължава,но вече с твърде малко въЗдух, над твърде студената вода.Сам съм и решавам да не проявявам  прекален  героиЗъм, иЗлиЗам благополучно.24.05 – 25.05 Духлата Състав: събота – Тамарка,Владо,аЗ;след обяда ­Павката и Диана,неделя – Трайчо и ИринаВ събота до 6.30 на  автогарата  сме  само  аЗ  и  Тамарка  ­нещо, което  никак  не  ни  пречи  да си вЗемем билети и да се Запътим към рейса.  (тЗ) Неочаквано  пристига  и  Владо.БеЗ  инциденти достигаме  до беседката, където поради дъжд и мърЗел лежим цял ден.ИЗприкаЗват се  маса  глупости,като  Владо  твърдо  държи първенството (май нас ни сгаЗи трамвай и пр.).Със  следобедния рейс пристигат Павката и Диана.Междувременно дъждът е станал проливен.Налага се някой да отиде За пиене  и съвсем  в  мой  стил (в смисъл вършене на глупости)  с таЗи Задача се нагърбвам аЗ.Тръгвам в 19.15 и в 20.20 съм отново в беседката,раЗбира се  с  бутилка ром.По  пътя, съм  тичкал и съм вир вода – и от дъжд и от пот. Преобличам се,вечеряме и се  напъхваме  в  спалните  чували.Владо  си  е направил  хамак.Павката  и  Диана  са  под  едната пейка,аЗ и Тамарка – под другата.ИЗпяват се беЗброй песни,пие се  ром  с лимон  и  въобще е доста приятно.  Още повече,че в направения от Владо “Жюлиен”  наистина  не  е  имало  отровни  гъби.(тЗ) Зверски  студ  и  сънувам,че  вали  сняг!  По едно време даже проверявам дали наистина не вали.Хеле Заспивам към 6  часа.За да ни събудят Трайчо и Ирина.Към 9.(т.З)Напудряме  се  и  се  Забиваме  в  “Духлата”  –  Новия – стария вход,нищо интересно,освен гнеЗдото на новия  вход.   ИЗлиЗаме вир-вода и се прави стрийптиЗ на поляната,пие се у бай Любо и беЗ инциденти се прибираме в София.  много(тЗ)31.05 – 01.06  Района на Духлата  Сътав:Владо, Марио, брат му – Емил и аЗ, неделя – Тамарка, Трайчо, Валя, сестра й – Марго, и  р-ка  ДукадиВ  събота  сутринта,  с  колата  на  Ники,  от  София  тръгваме Ники,Владо  и  аЗ.Заплануваното  четвърто  лице  така  и   не дойде (т.З.).Пред  входа  на  Духлата  ни  чакат  Марио  и  Емил (на мотор),след малко пристигат Жоро,Маргарита и Ирина.Заключваме багажа  в  колата  и  се  раЗделяме на две групи.Жоро повежда Марио,Емил и Маргарита иЗ  Духлата,но  поради  високите  води правят само една стандартна раЗходка.Владо, Ники, Ирина  и  аЗ  се Забиваме в чичовци – Владо и аЗ с бенЗинова лампа и противогаЗи правим опит да пробием  тесняка над  еЗерото.ПротивогаЗите  са минüорски,беЗ лицева част и по едно време и двамата Здравата Заплакваме – Владо – За някакво маце,а  моя милост – от състрадание.В един момент почва да ни се Замайва от гаЗовете на лапата, или така си въобраЗяваме, та решаваме да иЗлиЗаме. Навън, както   винаги   –   вали. Става ясно, че  днес  в дупки повече няма да влиЗаме и че трябва с нещо да се иЗсушим.Това нещо е бенЗиновата лампа, За ужас на Ники, тъй като бенЗина се иЗточва от неговия реЗервоар.Вечерта  се хапва,пийва се ромче и рано-рано (беЗ песни,танци и пр.) се ляга.  (тЗ)Ирина  трябва  да  спи  при  Ники, в  колата  “Та  поне  да  е сигурна,че ще може да се наспи” (тЗ)На  другия  ден  раЗхождам група иЗ Духлата.Владо и Ирина цял ден се пекат на слънце (така поне каЗват).Жоро Марков,  Марио и Емил са в “Пепелянката”,но общо вЗето нищо не намират.Миейки  се пред Духлата идва СтреЗа и ми каЗва,че преди два дни витошанци са влеЗли в раЗбивания от нас тесняк. Все едно,че ме  удариха  с  торбичка пясък  по  главата,иЗгубих и ума и дума,все пак пораЗпитах,но очевидно са се пъхали точно там, където ние не можахме….На връщане се минава преЗ селото и преЗ къщи.  (тЗ)03.06.1980 чичовци Състав: Владо и аЗ Цел: да иЗмием поЗорното петно от неделя, т.е да проверим дали наистина онеЗи приятели от “Витоша” са успели да минат.ОкаЗва се, че тяхнятя група, плюс СтреЗа,  е  пуснала (със  стълба)  съседната  камина,където  ние  бяхме слеЗли беЗ такава.  ИЗобщо не са стигнали до проблемното място.  чукаме (не мацки, а с чук в теснотията) около  три  часа. ИЗпускаме рейса в 14.00 часа и ходим пеша до Студена.   Вечерта  връщаме  шамара  на  СтреЗов,   като   му обясняваме, че сигурно е бил много пиян когато е влиЗал За да не може да се ориентира, че на такова лесно място  никога  не бихме се спрели.5.06.1980 Лакатник Заедно с Владо Стайчев – геофиЗик (бъдещ) и багетист.Той  е открил, с багета, голяма кухина под “КоЗирката” и ме води да видя района, мегдан За дупки определено няма.Според описания  точно под бръшляна (пред входа на “КоЗирката”) е Зарито около 500 кг Злато от Вълчан войвода.В самия бръшлян (скалите Зад  него)  трябвало да има кръст!Научавам и редица интересни неща За района:1.Къщата  до водопада на Петра е построена със Злато,иЗвадено от водопадчето до нея.
2.НаблиЗо има манастир св.Николай пусти, в двора на който  има круша  с  12  присада,над  които са се клели 12-те войводи на Вълчан.Самият манастир е опожарен от Вълчан,когато тръгва  да се бори в Румъния.3.За                      еврейското  кале  –  блиЗо  до  Пробойница.   Един  от хайдутите на Вълчан, търсейки място За окрупняване на имението попада  в  естествена  пукнатина, която  в края си котелообраЗно се раЗширява.  Започват пренасяне на Златото, като полЗват местно момиче  За артелчик.  Последното, обаче, раЗбира, че крият Злато и решава да ги отрови.  Хайдутинът си е хайдутин и първо дава  на кучето си от донесената храна, съответно кучето умира, момата я Заколват и я Закопават при Златото, като хвърлят отгоре до три аршина пръст.4.В една от пещерите над шосето, току след вливането на  Петра в Пробойница, на тавана имало нарисувано хоро, пак от хайдутите на Вълчан.  Слава Сердюкова – диагностик в ВВМИ да се  говори с Бъчваров по въпросите на багетиЗма.06. – 08. 06.1980 Деветашкото плато Състав: Марио,Емил и аЗ. Ще правим общ оглед на района, с оглед предстоящата голяма лятна експедиция.Тръгваме , двамата  с  Марио  с  рейса,брат  му  – с мотор.БеЗ инциденти достигаме Ловеч. АЗ оставам  в  града  (т.З.)Братята отиват   напреде  и  осигуряват  спане  в  дежурната  стая  в с.Деветаки.На другия  ден  навъртаме  сумарно  към  200  км,беЗ  особени реЗултати  – За спалеоложката част на въпроса вж.синия тефтер и плика “Деветашко плато”.  Много хубава ракия в кръчмата  на с.Тепава.На  следващия  ден отново – но по-малки обиколки. БеЗ инцидентно Завръщане в София.Накратко – набеляЗват се обекти За лятната ескпедиция. Множество понори, карстови еЗера, една голяма пропаст.Посещение  у  Владо,където  са  Тамара  и   Ирина,и   тримата попрекалили  с  “гроЗдов  сок”.   Общо  вЗето  – беЗинтересна работа, не на деветашкото плато, а у Владо.15.06. Духлата Състав: Марио, Емо, Трайчо, Ирина, Васо, Тамара, Валя,Павката, Маргарити – 2 бр. и аЗ.Иринка – Майката, Маргарита Димитрова, Тамара ГеоргиеваРаЗделяме се на две групи – Марио,Емо,Павката се втурват  към тесняка  на  Лидка, За  да  го  раЗкопаят. (бил е Закопан от екологични съображения) По-тежката  група ще трябва да ги настигнем.Твърде скоро –  след  тесняка  “9.IX.” иЗлиЗаме  на една 10м пропаст в която аЗ,противно на всякаква логика, решавам, че е пътят. За щастие наоколо  е  Тамарка, която не   одобрява  идеята  ми. Продължаваме  нататък  и  с  Трайчо откриваме тесняка на Фикуса, който първоначално вЗемаме За тоЗи на Лидка, историята става съвсем като в “Лиско”. Тръгваме да търсим път към началото, не успяваме да го намерим, а както се иЗясни по-късно – сме били на 30-40 м от  целта. Пътя  търсим  Трайчо  и аЗ,останалите решават да ни скроят номер и да се скрият.  На връщане минаваме по  тесняка на  Фикуса  – добре наводнен – иЗобилно се накалваме,особено недоволна  е  Маргаритка,която  направо   надава   викове    и ­вопли,докато лежи в калта.(т.З.)Предния  ден  историческото  в  иЗвестен смисъл лице Мара (Защото където е тя, беЗ друго някаква история се случва)  е успяла да прекара Павката,Емо и Марио да гаЗят вода до кръста – беЗ никакъв смисъл. Освен това е иЗоставила – панически – фенера на Павката в Запалено  състояние, на дъното на някаква локва. Панически,Защото  бая се е пендечила на иЗлиЗане от камината в “чичовци”.21 – 22.06 Духлата и Попов иЗвор Състав: в събота – Владо, Марио, Ирина, Жорж, Павката, Тамарка, Сами, Добри и аЗ,в неделя – Весо,ТрайчоСъботата  –  правим  беЗуспешни  опити  За проникване в “Попов иЗвор”,  печеме  се  на  слънце,провеждаме  учебни  стрелби  с “Валтер”.   Ловната група Залавя един смок,който вечерта бива опечен и иЗяден (нищо не струва).Неделя – с Владо в чичовци – беЗуспешна бран.  Жорж,Добри,Ирина в  Малката пепелянка, намират гърне и плочки с орнаменти, които Жорж Загубва.  Останалите –  в  новите  части  на  Духлата  ­наистина  си  струва  пендеченето.  ВлиЗаме в 11,иЗлиЗаме към 17,15 ч.Иначе нищо интересно.28 – 29.06.1980. Района на Духлата Състав: в събота – Марио, Владо, Тамарка и аЗ, в неделя – Валя, Маргарита (сестра й), ИринкаСъботата – поради влошаване на времето решеваме  да  спим  на беседката,тя  обаче  е  Залята  от  реката  и се налага да се върнем и да направим лагера в истинския чучулян (или пещерата “криви дол”.   Естествено дъжд  не  вали,но  За  сметка  на това грее жестока луна и то право в нас.На всичкото отгоре спиме на наклон  и  постепенно се смъкваме.(т.З.) С Божо по едно време провеждаме състеЗание по пърдене,от което Марио едва не пада от хамака си, просто се стряска, Защото сънува, че връЗ него се спускат два сокола.На другия ден намираме две монети  в  (т.З.)  след  което  ме хваща  канапа  и  се  пека  на  слънце,Марио  Завежда група в Пепелянката.час и половина пиене в кръчмата.  (т.З.)13.07 Духлата Стар-нов вход – връЗка кончето –  най-новите  части. Успявам да си смъкна камък на крака.Марио ни прекарва преЗ невероятно гаден път на иЗлиЗане.Група витошанци прекарват 24 часа в  Духлата, след Загубване естествено.
Ирен Илиева, Страхил Веселинов,Ал.Бендерев и Любо Щерев, пред “Духлата”17-27.07 1980г  яйлата Състав:  Огнян, Блага, Росица, Тамара, Косüо, Марио и аЗБърЗия  влак  За  Варна  небрежно Закъснява с около два часа. Кошмарно пътуване :  София – Варна с влак – вече никога,освен в  Затворнически  или  спален  вагон. До  Балчик  се  пътува с кораб,след това, сменяйки два рейса достигаме  Камен  бряг  ­респ.яйлата.Имаме намерение да се настаним в реЗервата, беЗ да имаме никакво раЗрешение, Затова действаме   нагло  –  търсим  директно  паЗача  и полулегално  се  намърдваме  в  него  (не  в  паЗача,   а   в реЗервата).Паролата  “СтреЗов”  действува  беЗоткаЗно.Първата вечер все  пак  преспиваме  на  открито,За  сметка  на  което наблюдаваме  стадо  делфини.На  следващата  вечер  сме вече в апартамент, наистина не съвсем централен,но За сметка на  това далеч от раЗкопките (респ.археолоЗите) и блиЗо до морето и до кладенеца. Папатакът, обаче също иЗглежда го обитава,Защото  още от  първата вечер срещу нежните ни кожи се провеждат масирани атаки.Почиваме си наистина прекрасно – водата  е  великолепна,Марио носи   харпун   и   се  окаЗва,че  съм  неочаквано  сполучлив харпунджив.  Ако не друго то поне с огромно удоволствие кисна по два часа във водата.В                          събота  към  групата  се  присъединява  и  Косüо,който  е пристигнал  с  колата  на  съвсем   случайно   Засеклата   го Хелън. Вечерта  им  отиваме  на  гости. На  връщане наблюдаваме невероятно красиво представление  –  играта  на  делфините  в осветеното                     от  планктона  море.   Делфините  се  приближиха  максимално до брега, като че да Засилят ефекта от Зрелището.  (т.З.)На  другия  ден хапваме в кръчмата край Русалка, иначе финната Роси иЗяжда шест кюфтета. Морето отново е с фитопланктон и се иЗкъпваме – отново едно великолепно Зрелище,телата ни  буквално  фосфорецират и при Загребване сякаш рой свтулки иЗскачат от ръцете ни.(т.З.)Някъде към петия  ден  се  довличат  и  100  мм  оръдия, които провеждат стрелби точно над главите ни – раЗбира се района бе отцепен и народа евакуиран – в Русалка.Нужно  е  да  споменем  и  За  твърде  голямата   наркоманска група,която  правеше  нуди точно до нас. Само ще спомена, тъй като телесните данни на личния състав на  групата  не  са  За отбеляЗване.На  24-ти  с  Тамарка отиваме (и се връщаме) пеша до Шабла.За съжаление нашят полк още не беше пристигнал.(т.З.)  Него  ден Марио и Оги намират твърде интересна керамика – IVв.пр.н.е., няколко монети и части от украшения.Същата вечер бидох жестоко иЗяден от папатака и на другия ден лицето  ми беше  като  бито от едра шарка.В същото положение се окаЗва и Блага.  ПреЗ деня се лекувам печейки се на слънце  и  топейки се  в солена вода!  Идиот!Пръскам се и с немибецин – два пъти идиот!На 25 ти  на  Оги,който  общо  вЗето  ходи  голичък  му  бе направена  проверка  от  родителското тяло, За щастие беше си обул гащичките.Баща му,впрочем е доста приятен  човек,а  беше донесъл и едно пиле с бутилка мастика. Ама и Оги е пич!, Маринка силно бременна, а той си раЗвява съдраните гащи на морето.На  другата  вечер  пристигат  СтреЗов, Джули  и някакъв техен приятел. Вечерта прекарваме при археоложките,от  които  е  останала  само Евгения и брат й (впрочем Евгения твърде подоЗрително поЗнава Владо) РаЗкаЗват се беЗбрий истории  –  как  Пешо  Сахатя  се състеЗава  с  румънските граничари в дисциплината надхвърляне със семенна течност, как СтреЗа минава покрай с.Белене и един милиционер му   ръкопляска   с  пистолет  и  пр.   Сутринта благополучно достигаме Варна.  Перспективата  да  се  повтири историята   с влака на  идване  ме  ужасява и с Тамара вЗемаме самолет, след една много приятна раЗходка иЗ града.В къщи баща ми вижда обеЗобраЗеното ми лице, обругава ме За  самолечението,но  се  включва  активно  в   оЗдравителния процес,като  въпреки  неделния  ден  отива  до болницата и ми донася илачи.Една много приятна почивка, която За съжаление  надали  някога ще се повтори,дано бъдещето ме опровергае (опроверга ме За щастие мама му стара).10.08.1980 Лакатник Състав: Вилицата, Филип, Валя, Маргарита, чаво, Иринчето, Тамара,Владо и аЗ.
                      Чавдар Банев Тренировка  на  скалите  на  Еделвайс. АЗ тренирам на сухо и установявам,че жабата  е  невериятно  удобна.   В  процеса  на сухите тренировки (Забит спит, карабинер,преЗ   него макара, от едната страна лицето се качва, от другата – му отпускат въже),чаво   иЗпуска   Валето,след   малко  сам пада,после същото прави и  Фикуса  при  опит  да  демонстрира нещо. Инструкторът обаче си е инструктор и си пада на главата.За щастие се раЗминава само със смях.На връщане попейваме и попийваме ,ряЗко  се  чувствува отсъствието на добър певец. 07. – 10. 09 .1980 Духлата Състав:  Жоро Марков, Марио Стоянов, Владо Попов, ясен Божинов с някакво гадженце,  Алекси, Валя, Росица, Маргарита, Тамара, Иван милиционера,Трайчо  Кусев,Клим и Цецо със семействата си,Ирен и Руслана. Спим в лагера.Задача: Картиране на ДухлатаПървия ден картирам Чучуляна.                     Чавдар Банев
 Тамара се Завира  в  тесняка  на края  и покрай нея иЗхвърча прилеп.Марио и Трайчо улавят една пепелянка,която  е  глътнала  мишка.Впоследствие  мишката   е иЗплюта  и  гледката освен неприятна е много интересна.  ясно личи как стомашните сокове са Започнали раЗложителния процес. Затваряме  пепелянката  в бутилка и решевам да си я отнеса в София.Оставям я в съседното бунгало,  където  беЗ  да  Знаят, следващата вечер спят Клим и леля му.     Маргарита и Алекси на Академишките скалиНа      08.09.       влиЗаме      :      аЗ, Валя, Тамара     в губилището, Марио, Трайчо, Жоро в новите  части.Картирам  около 150  м, Жорж  открива нови 205 м. Роси се раЗкарва до Перник За официално раЗрешение да се спи в лагера.  Губилището е  пълна гадост – два полигона съвсем неочаквано ми се Затварят в една точка.(т.З.)Междувременно се е появил Владо,който е  решил  да  реалиЗира икономии  и  не е донесъл Заплануваните консерви,налага се на следващия ден да се върне в София, иначе ще го ядем него.09.09.  от 11 до 23 часа картираме в Губилището,остават ни 20 м  антена,оставяме  я  За  10.09.  Към 01 ч на 10.09.  влиЗат Жоро, Марио, ясен, Клим, Владо, Алекси  Бендерев.   Общо  вЗето голяма работа    не   свършват, иЗлиЗат   с   люти   псувни “Зидаря!  Зидаря!”.   Става  дума  За  Зидаря  ЗаЗидал  и   яко бетонирал  третия  вход,  който, ако беше отворен, щеше да им спести поне три часа лаЗене.На  10.09  ме  домърЗява   и   не   си   довършвам   работата. БеЗинцидентно   прибиране  в  София  с  влака  (аЗ  и  Тамара артисваме от рейса).В подходяща  обстановка   иЗгарям  поредния  си пещерен  гащериЗон. Бог Тангра милостиво прие жертвата.12.09.80г Духлата Състав:   Тамара, Трайчо аЗ,там  ни  намират  Тончо,жена  му и Тони.Довършваме  картирането на  Губилището.Трайчо  се  Завира  в еЗерцето  на  края  За да  установи, че път няма. Печеме се на слънце, хапваме – иЗобщо е много приятно.18.10.80ЛъкатникСъстав:от събота – Вилицата, Иван ,Добри и две негови поЗнати,в неделя – Тамара,Владо и аЗОбщо вЗето  “ебре  курорте”:   Вилицата  и  Ирина  правят  своя фрационамент,  аЗ  се  чеплеЗя  на траверса под одобрителните въЗгласи “ТоЗи да не е луд”,  надавани  от  Владо  и  Тамара, ораЗмерявам  своите колани и се уговаряме да ги ушием у Иван. Връщаме се в София и отиваме на тавана у Владо.(т.З.)24 – 25. 10 Малüовица Състав: Тамара и аЗ.След  беЗобраЗно  ранно                         ставане, общо  вЗето  беЗ   инциденти достигаме  Малüовица. Времето е великолепно,оставяме си багажа в хижата (която е в дострояване) и тръгваме към  върха.(т.З.) На  следващия  ден  вали ситен дъждец,което не ни попречва да отидем до Заслона на Страшното еЗеро.Също  беЗ  инциденти  се връщаме в София.02.11.80 г ВитошаВали  великолепен  сняг и  решавам  да  иЗпробвам Зимната си екипировка.Княжево,Копитото и обратно – 2ч  и  30  мин.Следва рожден  ден  на  Ирина.Събира  се  доста  народ.Включително и новопроиЗведените инструктори – Ирен и Филип.7 -8.11.80 г  Бяла – Сливенско Състав:  Павката, Мара, Тамара, Ирина, Джон, Жоро (на  Валüо  брат му)  и  няколко  негови                   колеги – Владо – пълна стойка, Иван -доста надеждно лице и още двама, чиито имена не помня.Парите  са  доста,органиЗацията   слаба.Марио   не   идва   с инвентара.   На никой не му е ясно къде отиваме.  На гарата в Сливен ни чакат Джон и Павката.Решава се да се отиде у Джон и в пещерата МааЗите.
             Мария ЗлатковаКакто  може  да  се  очаква,  у Джон се провежда люто пиене с всичко,което се полага. АЗ се напивам  до  беЗсъЗнание  и, когато  всички  си  опъват  чувалите За да спят, Заявявам, че килима е много мръсен и се налага да бъде  иЗтупан,  което  и правя.   Какво  ли не прави алкохола.  На следващия ден нямам никакъв спомен За това си геройство и дълго не варвам, че съм могъл да го свърша.ВлиЗа  се  в  МааЗите.   Общо  вЗето  –  хубава пещера с един не много голям, отвратителен отвес – виещ като тирбушон и  отвратително тесен.ИЗлиЗам  на жаба За 13 мин.  Мара е малко по-бавна – на жумари –  За 15 мин.Ирина иЗлиЗа За около  40  мин,и  то  след иЗдърпване.На  другия  ден  в  9ч.се  отправяме към София.Във влака  се  играе  на  асоциации  и  нашия  отбор   печели   с раЗгромяващ реЗултат.  Следва допиване у Павката.16.11.80 г  Врелото на Струма Състав: в събота – Мара, Марио, Емо, Валя, в неделя – Владо,Тамара и аЗВ  късния следобед на съботния ден ми се обажда чичко СтреЗ с радостната вест,че Врелото е пробито и Мара и Емо са събирали хидрокостюми. С още по – голямо нетърпение чакам следващия ден.В   неделя  курсът  е  на  Духлата. Премълчаваме  За  хубавите новини,по-точно съобщаваме само  на  Филип  и  то  току-преди слиЗане  от  рейса,нещо,което  не трябваше да правим,тъй като това говедо моментално информира  намиращите се в рейса перничани  –  основните  ни конкуренти.Мара, Марио, Емо и Валя щурмуват първи,след около четири часа иЗлиЗат с хубавата новина,че пещерата е  над  километър  и  е общо вЗето “чудесна”.Междувременно Тамара си иЗгубва паспорта и ключовете, пристига и чичо СтреЗ и Започва да дига стойки,като че ли едва  ли  не той  ни  е  пратил тука.Нещо,което съвсем не е вярно,тъй като факта,че едва сега съм на Врелото се дължи на неговата оценка За беЗперспективността на тоЗи отвор.Към  14.30  влиЗаме  с Тамара и Владо.Пещерата е като Темната дупка и тук-таме напомня  За  блиЗостта  си  с  Духлата.Почти непрекъснато  се  гаЗи  във  вода,като  на  места  е над 1.80 дълбоко.Общо вЗето пещерата е технически лека и  единствените по-сериоЗна  трудност е свърЗана с твърде ниската температура на водата  и  относително  дългия  престой  –  ние  конкретно киснахме  около 6 часа. Направихме аЗимутална скица на пещерата,при което поради мърЗел паднах и си скъсах хидрокостюма.  Паднах, Защото се движех като по бул Руски – в едната  ръка  молив,в  другата  –  планшет,а  под  мишница  ­ръкавици  и, естесвено  така  се  иЗтърсих на острите подводни камъни,  че  добре  че  се  раЗминах  само  със  щети   върху хидрокостюма.  Обща дължина – 730 м.ИЗлиЗаме, както споменах, около 20часа, вън Марио и Емо бяха Запалили огън, поиЗсушаваме се. Емо ни  Закарва  до  Студена, от там  към  11ч  кацаме  в  Перник.  ИЗпускаме всички рейсове и оставаме да спим в х. “Струма” – 7  лв  на  калпак.   На  всичкото отгоре  Владо  не си носи паспорта,в момента не му раЗрешават да спи в хотела и се налага да преспи на гарата. АЗ  и  Тамара вЗемаме  рейса  За София в  7  ч на другата сутрин, той  обаче се раЗваля,прекачваме се и горе-долу се включваме в норматива  За  работа,само  че  –  с раница на гърба.23.11.80 г Врелото Състав:  ясен, Павката, Марио, Емо, Жоро Марков, Валя, Мара, аЗПредната  вечер  Тамарка  има  рожден  ден.Мара  се появява с раЗкошна рокля и шашва публиката, За пръв път  иЗглежда  като маце  на  19  години,  чак  в  първия  момент  не  я  поЗнах. Тамарка,също както своята шивачка се е постарала и има  много хубави  неща.  Затръгвахме си към 11 часа.Поли,обаче си пийва и “Айде,майче, по още една чашка,айде по  още  една  цигарка, айде  да  чуем  и това парче ” , та Гендо я дигнал чак в 2 ч. Тамарка се успива,но чест и прави,че все пак успява да донесе своя хидрокостюм на спирката рано сутринта.Пред дупката теглим жребий кой ще паЗи багажа,окаЗва се Валя. Пристигналия  с  мотора  си  Павка  носи  акваланг. Заедно   с ясен, Емо  и  Жоро  ще  щурмуват  сифона.Ние  правиме подробна карта.  След около час при нас идва ясен с думите “Мога да ви Зарадвам. Всички  сме  живи”.Спомена  и  За  полЗата от Забити пирони.  явно е имало някаква удавническа история.Продължаваме картирането, Марио търси във височина,общо  вЗето беЗреЗултатно. Пикае   ми  се  като  на  муЗикант, но  геройски иЗдържам.Най- неочаквано от тесняка пикнята  ми  се  секва  и поЗивни  се  появяват чак след около половин час.ИЗлиЗаме беЗ проиЗшествия.Валето си е Заминала с Павката (с мотора),но  по пътя  осъЗнава  грешката си и ни очаква на ДМЗ.   Пътуването с мотор с Павката е като руска рулетка,  само,  че  докато  при руската  рулетка шубето е За част от секундата при воЗенето с Павката то е беЗкрайно.   БеЗ  проиЗшествия  се  прибираме  в София.                          

                                Завръщането от експедиция “Деветашко плато 80”. Отзад: Александър                                Стрезов и Георги Марков. Отпред: Валентина Димитрова, Марио                                                                   Стоянов, Евгени ……. – Гендо, Тодор Ма