Национална експедиция “Мая Арапит 2010”

ОТЧЕТ

на експедиция „ Мая Арапит” – 2010 г.,

с.Тет, Албански Алпи, Северна Албания.

 

Цели :

Проучване и картиране на пещерата Мая Арапит;

Съставяне на пълна документация за обекта (описание, фото документация, биоспелеоложки сборове и др. Търсене и проучване на нови пещери.

 Времетраене:

 15. 07. 2010 г. – 15. 08. 2010 г.

Състав :

 1. Александър Константинов Янев – Помощник главен ръководител

 2. Анелия Славчева Павлова

 3. Веселин Любомиров Желязков

 4. Георги Емилов Кадайски

 5. Георги Петров Стайчев

 6. Делчо Атанасов Топалов

 7. Димитър Людмилов Фотев

 8. Желязко Минчев Мечков – Главен ръкодовител

 9. Златинка Благовестова Борисова

 10. Иванка Георгиева Ковачева

 11. Иво Витков Тасев

 12. Игор Василев Руняшки

 13. Китен Палмиров Топалов

 14. Кристина Нейчева Кърпачева

 15. Мила Валентинова Андонова

 16. Невена Чавдарова Панайотова-Кузнецова

 17. Ния Любомирова Тошкова

 18. Павлин Димитров Димитров

 19. Румяна Емилова Йотова

 20. Александър Йорданов Колев

 21. Симона Димитрова Атанасова

 22. Стоян Станев Кюркчиев

 23. Христина Дечева Ганчева

 24. Цветан Тасев Благоев

 25. Цветан Томов Остромски

 26. Явор Петков Цветанов

 27. Яна Асенова Йовева

Гости :

 1. Захари Димитров Димитров

2. Цветан Костурков

3. Христина Колева

4. Андрей Кананович

5. Димитрий Калита

6. Лев Миронов

Развитие на експедицията :

 14.07 – 19.07 – Достигане на състава от първата част на експедициятя до базов лагер и изграждане на външен и вътрешен лагер. Проверка на въжените системи в пещерата и доекипиране на опасни участъци.

19.07 – 12.08 – Започна се работа по набелязаните от предходната година задачи. В края на последния меандър след изкачване на 10 метров отвес се достига до стеснение, нова зала и след това се достига ново стеснение. Започва се работа по разширяване. В следствие на обилния валеж, водата в тази част се увеличава. Взето е решение групата да слезе в началото на меандъра и да провери страничен по-сух кладенец. След изкачване на два отвеса разделени с поредица от стеснения се достига до място невъзможно за преминаване. Започва работа по разширяването му. След няколко порени смени, екипа намиращ се в пещерата излиза заради драстичното повишаване на водата. При влизането на следващата група водата се е увеличила още повече. Основната работа се насочва към биоспелеоложките проучвания и долните части на пещерата: разширяване на тесни участъци, изместване пътя на кабелната връзка, търсене на нови пещери, катерене над „ Залата със сребърното езеро”. След спадане на водата влиза нова група за работа по разширяване на започнатото стеснение, след няколко часа работа групата излиза за да изнесе перфоратора за ремонт. По време на излизането се проверява набелязано от предната група разклонение започващо в началото на основния меандър (т. 126), след преминаването на тесен меандър излизат на два прага, преодоляват първия, но за втория е необходима екипировка за катерене. След отстраняване на повредата на перфоратора, за работа над лагера влиза трета група, след няколко смени стеснението е преодоляно и се излиза на серия прагове, последния от които 12 м. не е изкачен. Групата се мести на стеснението в края на меандъра. Започва картографииране на новите части. Биоспелеоложките проучвания достигат частите над лагера. В новото разклонение е изкачен втория праг и е достигнат голям класически кладенец. До края на експедицията различни групи с излизане на външен лагер преодоляват 160 метра височина по поредица от каскади на дъното на обширен меандър. Изкачването завършва в тясна непреминаваема цепнатина. На повъхността две групи последователно извършват проучване по западните склонове и върховете на билото южно от „ Чафа Вишес ” маркирани са 11 нови пещери. Следващата смяна при стеснението над лагера преминава поредния завой и вижда, че стеснениети продължава, взема се решение даа се прекрати работата в тази посока и да започне изнасянето на вътрешния лагер. Довършва се работата по новото разклонение, преминатите участъци са картографирани и от пещерата се изнасят цялата екипировка и всички отпадъци. Прави се опит за изкачване на 12 метровия праг в старите части, но машината се поврежда. По време на експедицията бе замемерена температурата в различни участъци на пещерата.

 Резултати:

 Изкатерени са :

 В новия меандър + 144 м., дължина 263 м., дължина (проекция) 139 м.

В основният меандър – от т.31 нагоре (долното разклонение) + 20 м., дължина 20 м., дължина (проекция) 12 м.

В основният меандър (забоя, посоката от миналата година) +51 м., дължина 73 м., дължина (проекция) 30 м.

Или общо са изкатерени 215 м.

В сравнение с последната експедиция денивелацията на пещерата е нараснала с + 41 м. до +320 м., в момвнта общата денивелация е + 346 м. а дължината с 367 м. до 2585 м., проектираната дължина с 182 м. до 1898 м. Като се имам предвид, че в дължината не са включени частите зад сифона.

 Открити са 15 вида повечето от които са нови за пещерата. От които 8 вида троглобионти с евентуален нов за науката вид Opinion, 3 вида Isopoda и 2 вида Diplopoda. Последните са най-разпространени в пещерата.

 Температурата на въздуха варира – в сухите участъци между 3-5 градуса, мокрите 2-4 градуса.

Зала Африка – 7 °С, езерото – 6 °С, меандъра – 5 °С, лагера – 5 °С, 2 –ри отвес над лагера – 2 °С

 Насоки за бъдещи експедиции :

Проверка на откритите нови пещери и продължаване на методичното проучване на съседните масиви.

Търсене на път в новооткрития меандър и продължаване на проучването след 12 метровия праг в старите части.

Изграждането на втори вътрешен лагер в края на новооткритите части.

Продължаване на биоспелеоложките изследвания.

Поради обилните валежи времето на експедицията да се измести за месец август.

Времетраенето от 30 дена да се запази.

Да се търсят повече възможности за финансиране на експедицията, извън бюджета на федерацията.

Забележки:

 Формата на експедицията се оказа неудачен заради кратките срокове на смените – 9 дена. Вариант за 2 смени по 15 дена сеочертава, като най-работещ.

Трябва да се търси генерално решение на транспорта на експедицията.

 Приложения:

Финансов отчет

Актуална карта на пещерата

Координати на новооткритите обекти

Списък с престоя на участниците

Дневник на проникванията

 Изготвили:

Ж. Мечков

А. Янев

София

18.08.2010 г.