Общо събрание 04.2016 г.

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 08.04.2016 г. (петък) от 19:00 ч. на адрес:
София, ул. Родопи 33, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за 2015
2. Други