Общо събрание 11.02.2015

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 11.02.2015 г. (сряда) от 19:00 ч. на адрес: София, бул. Янко Сакъзов 16, ет.1, ап. 2, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността през 2014
2. Финансов отчет за 2014
3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2015
4. Приемане на нови членове
5. Промени във вътрешния правилник
6. Други