Общо събрание 2016 г.

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 20.01.2016 г. (сряда) от 19:00 ч. на адрес:
София, ул. Родопи 33, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността през 2015
2. Финансов отчет за 2015
3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2016
4. Избор на нови членове на УС
5. Приемане на нови членове
6. Други