Общо събрание 2017 г.

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 10.04.2017 г. (понеделник) от 19:00 ч. на адрес: гр. София, ул. Кирил и Методий 42, „Клуб на пещерняка”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността през 2016
2. Финансов отчет за 2016
3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2017
4. Приемане на нови членове
5. Други