ОС на СПК Академик 25.03.2015

Протокол

от

Общо Събрание на СПК Академик

На 25.03.2015 г. В 18:30 ч. не беше събран кворум. Събранието се отложи за 19:30 ч.

В 19:30 ч. председателят откри събранието.

Присъстват:

 1. Александър Янев

 2. Любомир Томов

 3. Александра Василева

 4. Таня Стоилова

 5. Стоян Георгиев

Гости:

 1. Татяна Виналиева

 2. Калина Петрова-Шанова

Дневен ред:

 1. Избор на касиер

 2. Промени във вътрешният правилник

 3. Приемане на нови членове

 4. Други

За протоколчик е избран Александър Янев.

Предложение за т.4 – избор на представител за ОС на БФСп.

По т.1 Предложения за касиер – Любомир Томов

Приема се единодушно. За член на комисията по приемо-предаване на касата е избран Анри Хаздай.

По т.2 Предложение от Т. Стоилова за допълнение във вътрешния правилник – членовете със замразено членство да не получават клубната поща.

За – 3 гласа, против 1 глас, въздържал се 1 глас

Предложението се приема.

По т.3 Приемане на нови членове – предлага се Мария Златкова за почетен член на СПК Академик.

Приема се единодушно.

т. 4 Други:

Предложение за представител на ОС на БФСп – Таня Стоилова.

Приема се единодушно.

Таня Стоилова пое аганжимент да предостави финансов отчет за експедиция ППД 2014. Беше предоставена устна справка.

Заседанието е закрито в 20:30 ч.

София
Председател: А. Янев
Членове на УС: А. Василева, Т. Стоилова
25.03.2015 г.