Покана за общо събрание

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 1.12.2020 г. (вторник) от 19:00 ч. на адрес: гр. София, ул. Кирил и Методий 42, „Клуб на пещерняка”, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността за 2020г.
  2. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2021
  3. Прием на нови членове
  4. Избор на нови членове на УС на сдружението
  5. Избор на председател на сдружението
  6. Промени в Устава на сдружението
  7. Промени във Вътрешния правилник на сдружението
  8. Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.