ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 30.01.2024 г. (вторник) от 19:30 ч. на адрес: гр. София, ул. Кирил и Методий 42, „Клуб на пещерняка”, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността за 2023 г. 
  2. Финансов отчет за 2023 г.
  3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2024 г.
  4. Прием на нови членове
  5. Избор на касиер
  6. Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.