Покана за общо събрание

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 8.1.2018 г. (понеделник) от 19:00 ч. на адрес: гр. София, ул. Кирил и Методий 42, „Клуб на пещерняка”, при следния дневен ред:

1. Избиране на нов домакин на клуба
2. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2018г.
3. Курс 2018
4. Приемане на нови членове
5. Други