Протокол Общо събрание на СПК Академик 20.01.2016

 

Събранието е обявено за 19,00 ч. и се отлага за с 1 час поради липса на кворум.

В 20,00 ч. присъстват: Александър Янев, Анри Хаздай, Константин Стоилов, Павел Бакалов, Боян Шанов, Стоян Георгиев, Петър Габаров. Любомир Томов – членове, присъстват и Калина Петрова-Шанова, Татяна Виналиева, Диляна Христова.

Събранието се откри и се води от А. Янев, председател на СПК Академик.

Предлага за протоколчик К. Петрова-Шанова.

За -8 , против – 0, възд. – 0, приема се

А. Янев предлага за гласуване следният дневен ред:

 1. Отчет за дейността през 2015
  2. Финансов отчет за 2015
  3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2016
  4. Избор на нови членове на УС
  5. Приемане на нови членове
  6. Други – GPS координати на пещери.

Дневният ред е приет единодушно.

 1. А.Янев представи отчет за дейността на сдружението – отчета е приет единодушно.
 2. Финансов отчет представен устно от Л. Томов:

Налични 4364,18 лв., от тях във фонд големи покупки – 1349,06 лв.

Приход от проект „Духла“ – 2573,03 лв.

Разходи – 1831,00 лв.

В 20,40 ч. се присъединява Александра Василева – член с право на глас.

А. Хаздай предлага обсъждането на финансовият отчет да бъде отложено за м. април 2016 г, когато ще бъде изготвен отчета (от счетоводител) за проект „Духла“, както и ревизия на касата.

За- 7, против 0, въздържали се – 2, приема се.

С това т. 2 е изчерпана.

3.1. Експедиция „Оптимистическая“ 2-10.01.2016 г – изпълнена

3.2. Зимна експедиция на ППД, ао времето позволява.

Бюджет за 2016 г. –Предвидено е да се купи от фонд „големи покупки“ палатка за около 540 лв.

За – 9, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

А. Василева предлага да се отделят 400 лв. за експедиция ППД, с които да се поеме закупуването на материали, ако са необходими или да се покрие храноденя на участниците.

За – 9, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

А. Василева предлага да се участва в експедиция „Бански суходол“ със средства от 400 лв.

За – 5, против – 1, въздържали са – 3, приема се.

А. Хаздай – трябва да се плати хостинга за 2 год. – 102 лв. + разходите за такса за плащането.

За – 9, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

К.Стоилов предлага да се купят 100 бр. спитове – около 250 лв.

За – 9, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

Л. Томов предлага да се отделят пари за рекламни материали- около 150 лв.

За – 9, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

ЗА други непредвидени разходи – 1500 лв.

За – 9, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

 1. А. Хаздай се самопредлага за член на УС. К. Стоилов също се самопредлага, А. Янев също се самопредлага.

Ал. Василева предлага кандидатурите да се гласуват заедно.

За – 9, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

Гласуване за членове на УС:

За – 8, против – 0, въздържали са – 1, приема се.

А. Янев кандидатства за Председател на УС.

За – 6, против – 0, въздържали са – 3, приема се.

 

 1. Подадени молби за членове от:

Диляна Христова

За – 9, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

Любомир Симеонов

За – 9, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

6.1. Нов домакин

Кадидатури:

А. Василева – 5 гласа

А. Хаздай – 4 гласа

А. Василева е избрана за домакин.

6.2. А. Василева предлага промени във вътрешният правилник:

От чл. 41, трето тире гласящ следното: „поддържане на паспорт (по образец) за определено имущество по списък, зададен от УС“ да отпадне.

За – 3, против – 2, въздържали са – 4, не се приема.

6.3. А. Янев запознава с писмо изпратено от БФСп за публично ползване на GPS координати на пещерите.

С 7 гласа ЗА, 1 глас против и 1 глас въздържал се, се прие становище GPS координатите да бъдат публично достояние.

К. Стоилов напусна събранието в 22,10 ч..

6.4. А. Василева предлага от чл. 42 от вътрешният правилник да отпадне текста „В закрита секция във форума на Сдружението“.

За – 8, против – 0, въздържали са – 0, приема се.

В 22,26 ч. С. Георгиев напусна събранието.

6.5. А. Василева предлага текстът в чл. 43 от вътрешният правилник да бъде променен както следва: „в случай на отсъствие над една седмица, домакинът е длъжен да уведоми УС три дена предварително“.

За – 3, против – 4, въздържали са – 0, предложението не се приема.

Събранието се закри в 22,50 ч.

София

20.01.2016 г.

Протоколчик:                                                                                                                Председател:

(К. Петрова –Шанова)                                                                                                (А. Янев)