Протокол от Общо събрание 08.01.2018 г.

Протокол

от Общо Събрание 08.01.2018 г.

Адрес: ул. Кирил и Методий 42, Клуб на пещерняка

Начало 20,00 ч.

Присъстват:

 1. Анри Хаздай
 2. Любомир Симеонов
 3. Татяна Виналиева
 4. Боян Шанов
 5. Константин Стоилов
 6. Любомир Томов
 7. Александър Янев
 8. Александра Балевска
 9. Диляна Христова (предствалявана от Л. Томов)
 10. Явор Шопов

Събранието води председателя – А. Янев

За протоколчик е избрана А. Балевска

Дневен ред:

 1. Избор на нов домакин.
 2. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2018 г.
 3. Курс 2018 г.
 4. Прием на нови членове.
 5. Други.

Дневният ред е приет единодушно.

По т. 1

Предложен е А. Хаздай.

Предложението е прието единодушно.

Дистота и таблет ще се съхраняват от. А. Янев.

По т. 2

Честване на 60 г. на клуба:

Предложение от А. Хаздай за Пещерния дом.

Други предложения:

 • х. Леденика
 • х. Металург (Пловдивско)
 • х. Върховръх

Бюджет за честването

Предложения:

1000 лв – гласуване „за“ – 0 – не се приема.

1500 лв – гласуване „за“ – 9 – приема се.

Дати за честването – 20-12.10.2018 г. – гласуване „за“ – 6 – приема се.

А. Янев предлага бюджет до 400 лв. За клубна експедиция – гласуване „за“ 7 – приема се.

Проект на Л. Симеонов за измерване на радон в пещери. Предложен бюджет до 100 лв. – гласуване „за“ 9 – приема се.

Предложение на Б. Шанов за проучвателна експедиция на х. Тъжа. Пролетно време, за да се види къде се губи водата.

По т. 3 – няма желаещи да водят курс.

По т. 4 – Кандидат Я. Шопов – гласуване „за“ 6 – приема се.

По т. 5

Предложение да няма членски внос за 2018 г. – гласуване „за“ 3 – приема се.

Предложение чл. внос за 2018 г. Да е 30 лв., платими наведнъж или на вноски – гласуване „за“ 8 – приема се.

От 2018 г. Трябва всички ЮЛНЦ да си прехвърлят регистрацията от съда в агенцията по вписванията. Трябва да отиде А. Янев лично.

Заседанието е закрито в 21,45 ч.

Протоколчик: А. Балевска Председател: А. Янев