Протокол от ОС на 14.01.2020 г.

Днес 14.01.2020г. в гр. София, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 42, ет.1, в Клуб на пещерняка се проведе общо събрание на СПК Академик – София.

Поради липса на кворум събранието се отлага с 1 час.

Събранието се води от председателя Александър Янев

Открива се в 20:00 ч.

Присъстват:
Александър Янев
Анри Хаздай
Любомир Томов
Татяна Виналиева
Боян Шанов
Теодора Гошева
Павел Бакалов
Константин Стоилов
Невена Ланджева
Юлия Янева
Диляна Христова
Явор Шопов
Любомир Симеонов

Гости:
Симеон Ненков
Георги Беров
Анна Дамянлиева
Сотирис Казиолас

Пристъпване към избор на протоколчик
За протоколчик е предложен Любомир Симеонов
Приема се единодушно

Дневен ред:
1. Отчет на дейността за 2019 г.
2. Финансов отчет за 2019 г.
3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2020 г.
4. Избор на нови членове на УС
5. Избор на касиер на клуба
6. Избор на дата и комисия за ревизия на касата
7. Избор на домакин на клуба
8. Избор на дата и комисия за инвентаризация
9. Прием на нови членове
10. Други

т.1 Отчетът за дейността беше прочетен
За – 7
Против – 0
Въздържали се – 3
Приема се

В 20:24ч. се присъедини Даниел Велинов и Ивайло Велинов
В 20:30ч. се присъедини Петър Габаров

т.2 Финансовият отчет беше представен от касиера Любомир Томов
За – 7
Против – 1
Въздържали се – 2
Приема се

т.3 Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2020 г.
Предложения за клубни експедиции:
1. Духлата – юни
2. Бански суходол – август
3. Котел
4. Барка 8
5. Русалийски проход
Приети единодушно

Предложение: Парите за наем на помещението да се събират отделно от членския внос.
За – 3
Против – 5
Въздържали се – 3
Не се приема

Предложение: К.Стоилов: Членският внос да се увеличи на 90 лв. на година, вместо досегашните 60 лв. (вместо 5 лв. на месец да стане 7,50 лв.)
За – 8
Против – 2
Въздържали се – 1
Приема се

Предложение: Т.Виналиева: В случай, че някой е заплатил авансово членски внос за 2020г., по негово решение може да доплати разликата по новото решение за увеличен членски внос.
За – 8
Против – 0
Въздържали се – 3
Приема се

Предложение: За 2020г. да се замрази финансирането на експедиционната дейност.
За – 1
Против – 7
Въздържали се – 3
Не се приема

Предложение: Да се отделят до 10% от наличните пари в касата към момента на организиране на експедициите включени в календарния план на клуба.
За – 6
Против – 2
Въздържали се – 3
Приема се

т.4 Избор на нови членове на УС

Предложения:
Диляна Христова
Анри Хаздай
Боян Шанов
Александър Янев
Любомир Томов
Татяна Виналиева

Гласуване:
Диляна Христова
За – 4
Против – 2
Въздържали се – 5

Анри Хаздай
За – 11
Против – 0
Въздържали се – 0

Боян Шанов
За – 11
Против – 0
Въздържали се – 0

Александър Янев
За – 4
Против – 0
Въздържали се – 7

Любомир Томов
За – 2
Против – 1
Въздържали се – 8

Татяна Виналиева
За – 8
Против – 0
Въздържали се – 3

Новият УС е в състав: Анри Хаздай, Боян Шанов и Татяна Виналиева

Избор на председател на УС
Анри Хаздай
За – 8
Против – 0
Въздържали се – 3

Боян Шанов
За – 6
Против – 0
Въздържали се – 5

Татяна Виналиева
За – 1
Против – 0
Въздържали се – 10

Анри Хаздай е избран за председател

т.5 Избор на касиер на клуба
Предложен е Любомир Томов
За – 10
Против – 0
Въздържали се – 1
Приема се

т.6 Избор на дата и комисия за ревизия на касата
Предложение: По т.6 да не се прави междинна ревизия, поради факта, че касиерът остава същото лице.
Приема се единодушно

т.7 Избор на домакин на клуба
Предложен е Анри Хаздай
За – 11
Против – 0
Въздържали се – 0
Приема се

т.8 Избор на дата и комисия за инвентаризация
Предложение за комисия: Боян Шанов, Любомир Симеонов и Невена Ланджева
За – 11
Против – 0
Въздържали се – 0
Приема се

Датата ще бъде уточнена допълнително.

т.9 Прием на нови членове
Росен Петров
За – 10
Против – 0
Въздържали се – 1

Симеон Ненков
За – 11
Против – 0
Въздържали се – 0

Георги Беров
За – 11
Против – 0
Въздържали се – 0

Анна Дамянлиева
За – 11
Против – 0
Въздържали се – 0

Хелиана Велинова
За – 10
Против – 0
Въздържали се – 1

Всички са приети

т.10 Други
Предложение за промени във вътрешния правилник.
Всички промени да се гласуват анблок, като в поправката на чл. 58 т.3 думата “ползва” да бъде заменена с “преотдава”
За – 11
Против – 0
Въздържали се – 0
Приема се

Председателят обявява ОС за приключило в 22:50ч.

Протоколчик: Л. Симеонов
Председател: А. Янев