Протокол от ОС 11.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ

От Общо Събрание на СПК Академик

11.02.2015 г.

Присъстващи:

Членове:

 1. Александра Василева
 2. Александър Янев
 3. Десислава Василева
 4. Константин Стоилов
 5. Любомир Томов
 6. Мартин Тодоров
 7. Павел Бакалов
 8. Павел Габаров
 9. Стоян Георгиев
 10. Таня Стоилова
 11. Татяна Виналиева

Гости:

 1. Камен Кръстев

Кандидат членове:

 1. Калин Шекерджиев
 2. Анри Хаздай

В обявеният час на събранието няма кворум. Събранието се отложи с един час за 20.00 ч.

Събранието започва в 20.00 ч. Води се от педседателя А. Янев.

За протоколчик е избран с консенсус А. Василева.

Дневен ред – според обява:

 1. Отчет за дейността през 2014 г.
 2. Финансов отчет за 2014 г.
 3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2015 г.
 4. Приемане на нови членове.
 5. Промени във вътрешният правилник.
 6. Други

Т. Виналиева предлага да отпадне т.5

Предложението се приема единодушно.

Предложение за включване на нови точки няма.

Дневният ред добива вида:

 1. Отчет за дейността през 2014 г.
 2. Финансов отчет за 2014 г.
 3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2015 г.
 4. Приемане на нови членове.
 5. Други

Дневният ред се приема единодушно.

Преминава се към т.1.

Председателя пречита тетрадката с проявите:

УС е заседавал два пъти.

Бяха проведени три клубни експедиции: ППД -1, Бански Суходол, ППД-2.

Клубът участва в търг за обществена поръчка за картиране на пещера Духлата от парк Витоша. Към настоящият момент все още се чака решение.

Отчета за дейността се приема единодушно.

Преминава се към т.2.

Касиера дава резюме на отчета, пратен преди седмица на клубната поща.

Въпроси няма.

Финансовият отчет е приет единодушно.

Председателя предлага снемане на отговорността за дейността и финансовите операции през 2014 г. От УС.

Предложението се приема единодушно.

Преминава се към т.3.

Клубът не е поискал финансиране от БФСп за 2015 г. Предстои пускане на проект за финансиране на експедиция Бански Суходол 2015 към европейската федерация по спелеология.

Предложение от А. Янев за финансиране на експедиция ППД през 2015 г., провеждане около юни-юли, в размер на 300 лв.

Гласуване: ЗА 9, въздържали се: 1, против: няма

Предложението се приема.

Предложение от П. Бакалов за закупуване на спелеотелефони 3 бр., като конкретната оферта ще бъде гласувана от УС.

Предложението се приема единодушно.

А. Василева предлага:

 1. Провеждане на експедиция ППД през юни-юли 2015 г.

Предложението се приема единодушно.

 1. Провеждане на курс февруари-май 2015 г.

Предложението се приема единодушно.

А. Янев предлага бюджет от 100 лв. За рекламни календари.

Предложението се приема единодушно.

С това т.3 е изчерпана.

Преминава се към т.4

Има две кандидатури:

 1. Калинн Шекерджиев

Предложението се приема единодушно.

 1. Анри Хаздай

Предложението се приема единодушно.

С това т.4 е изчерпана.

Преминава се към т.5 Други

Събранието се закрива в 21.30 ч.

Протоколчик: А. Василева

Председател: А. Янев