Устав на СПК Академик

У С Т А В

на Студентски Пещерен Клуб АКАДЕМИК

Статут, име, седалище и срок

Чл.1. Образуваното сдружение с нестопанска цел е с наименование “Студентски Пещерен Клуб Академик” /СПК Академик/. То е юридическо лице, Сдружение с нестопанска цел и в частна полза, което осъществява дейността си съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устав.

Чл.2. Сдружението е със седалище в гр. София, ул. Твърдишки проход, бл.61, вх. Б, ат. 2.

Чл.3 Сдружението е доброволна, извънпартийна и независима организация, която се ръководи от законите на страната, от този Устав, от принципите на хуманизма и демокрацията, от морала и етиката на членовете си.

Цел, средства и предмет на дейност

Чл.4. (1) Сдружението има за цел да практикува, развива и насърчава спортна, научна, приложна дейност и екологични инициативи, свързани с пещерите, карста и природата; да популяризира пещерното дело, спорта и туризма.

(2) За осъществяването на целите Сдружението ще използва специфичните средства за изучаване, познаване и разкриване на пещерите, ще координира действията между членовете и обществото, ще използва научно- техническите открития и постижения.

Чл.5. Предмет на дейност на Сдружението е:

– подпомагане и насърчаване на членовете при извършване на спортна и научноизследователска дейност в областта на спелеологията;

– провеждане на курсове за обучение на начинаещи в областта на спелеологията;

– задоволяване и защитаване на специфичните потребности и интереси на своите членове и насърчаване на творческата им активност и инициатива;

– организиране на експедиции;

– издаване на бюлетини и тематични брошури;

– осъществяване на връзки със сродни организации.

Устройство

Чл.6. Сдружението е изградено на регионален принцип. В рамките му могат да се създават секции по конкретни направления, произхождащи от неговите цели. Секциите са неформални групи от най-малко двама члена на Сдружението. По решение на ОС могат да се създават и клонове на сдружението в различни населени места.

Имущество

Чл.7. Приходите на Сдружението се образуват чрез постъпления от – членски внос; – целеви вноски; – дарения, спонсорство и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица; – от реклама и други дейности, не забранени от закона. Размерът на членският внос и сроковете за внасянето му се определят от вътрешния правилник на сдружението.

Чл.8. С имуществото на Сдружението се разпорежда Управителния съвет на Сдружението по решение на Общото събрание.

Чл.9. Имуществото се използва за развиване на дейностите, съобразно посочените цели. Сдружението не разпределя печалба.

Срок

Чл.10. Сдружението се създава за неопределен срок.

Членство

Чл.11. Членството в Сдружението е доброволно.

Чл.12. Нови членове се приемат от Общото Събрание: след подаване на молба за членство, от страна на кандидата; при индивидуално гласуване на молбата на всеки кандидат.

Чл.13. (1) Членовете на Сдружението са редовни, почетни и асоциирани.

(2) Кандидатите за редовни членове трябва да притежават званието “Пещерняк”.

(3) “Почетни” са членовете на Сдружението със съществен принос за развитието му и постигането на неговите цели. Те се приемат от Общото Събрание след предложение от член на клуба.

(4) Асоциираните членове на Сдружението се приемат от Общото събрание след подаване на молба.

Чл.14. По молба на член на Сдружението, Управителният съвет може да замразява членство му, но само за период не по-малък от 6 месеца и не по-голям от 2 години. За периода, по време на който члена е със замразено членство, не е задължен да заплаща членски внос и има право единствено да получава информация за дейността на Сдружението, както и специфични данни, по ред уреден от Вътрешния правилник на Сдружението; да участва в инициативите и мероприятията на Сдружението.

Чл.15. Членските права и задължения са непрехвърлими и ненаследими.

Чл.16. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.

Чл.17. (1)Членство се прекратява :

1. С едностранно писмено волеизявление до Сдружението.

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.

3. С изключването.

4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.

5. При отпадане.

(2) Решението за изключване се взима от Общото Събрание по предложение на член на Сдружението при прояви, подронващи авторитета на Сдружението или противоречащи на неговите принципи и цели.

(3) Отпадането става автоматично при неплащане на членски внос в продължение на шест месеца, освен в случаите описани от чл.14. Възстановяването на членството след отпадане също става автоматично при заплащане на шест месечни членски вноски. В случай, че отпадането е възникнало повече от три години преди заявяването на желание за възстановяване на членство, възстановяването не може да стане автоматично. Отпадането и възстановяването се конкретизират от Управителния съвет по документите, съгласно вътрешния правилник

Чл.18. При прекратяване на членството внесените членски вноски не се възстановяват.

Чл.19. (1) Всеки редовен член на Сдружението има право:

1. да гласува в Общото Събрание на Сдружението; да избира и да бъде избиран в ръководството на Сдружението, но не по-рано от 6 месеца след приемането си за член на Сдружението.

2. да получава информация за дейността на Сдружението, както и специфични данни, по ред уреден от Вътрешния правилник на Сдружението; да участва в инициативите и мероприятията на Сдружението; да ползва резултатите от цялостната дейност на Сдружението; да се ползва от екипировката и съоръженията на Сдружението.

(2) Почетните членове на Сдружението не дължат членски внос и имат право да: да получават информация за дейността на Сдружението, както и специфични данни, по ред уреден от Вътрешния правилник на Сдружението; да участват в инициативите и мероприятията на Сдружението; да ползват резултатите от цялостната дейност на Сдружението; да се ползват от екипировката и съоръженията на Сдружението чрез редовен член на Сдружението.

(3) Кандидатите за редовни членове на Сдружението, след подаването на молба за членство, имат право да: да получават информация за дейността на Сдружението, както и специфични данни, по ред уреден от Вътрешния правилник на Сдружението; да участват в инициативите и мероприятията на Сдружението; да ползват резултатите от цялостната дейност на Сдружението; да се ползват от екипировката и съоръженията на Сдружението чрез редовен член на Сдружението.

(4) Асоциираните членове на Сдружението не дължат членски внос и имат право да: получават

информация за дейността на Сдружението, както и специфични данни, по ред уреден от Вътрешния правилник на Сдружението; да участват в инициативите и мероприятията на Сдружението.

Чл.20. (1) Всеки редовен член на Сдружението е длъжен: – да спазва Устава и Вътрешният Правилник на Сдружението, както и решенията на неговите органи на управление; – да плаща членски внос в определен срок и в приетия размер.

(2) Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението, освен случайте, посочени в алинея трета

(3) При глоби, неустойки и други парични и имуществени санкции, наложени на Сдружението в резултат на умишлени действия или проявена небрежност на някой член на Сдружението във връзка с изпълнение на задача, поставена му от ръководните органи, отговорността е лична и се носи от съответния член в пълен размер.

(4) Членските права са непрехвърлими.

Органи на управление

Чл.21. Органи на Сдружението са :

– Общо събрание

– Управителен Съвет

Общо събрание

Чл.22. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички членове на Сдружението.

Права на Общото събрание

Чл.23. (1) Общото събрание :

1. Утвърждава, изменя и допълва Устава.

2. Приема Вътрешния правилник и други вътрешни актове и прави поправки в тях.

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Ревизонната комисия.

4. Избира Председател на УС и Почетен Председател на Сдружението.

5. Приема и изключва членове.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове.

7. Взема решения за участие в други организации.

8. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението

9. Приема основните насоки и целеви програми за дейността на Сдружението.

10. Приема бюджета на Сдружението.

11. Взема решения относно размера, дължимостта и сроковете за плащане на членски внос.

12. Приема отчета за дейността на УС.

13. Отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава, вътрешнияправилник или други актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

(2) Правата по ал.1., т.т. 1, 3, 8, 10, 12 и 13 са от изключителна компетентност на Общото събрание.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и за членовете на Сдружението.

(4) Относно съдебния контрол и оспорването на решенията на Общото събрание се прилагат разпоредбите на чл. 25, ал. 4, 5 и 6 от ЗЮЛНЦ.

Свикване на Общото събрание

Чл.24. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по покана на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писменно покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.25. Поканата за ОС трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл.26. Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението и се поставя на място за обявление в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.27. Кворум и гласуване.

(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

(2) При липса на кворум се прилага разпоредбата на чл. 27 от ЗЮЛНЦ.

(3) Всеки член на ОС има право на един глас и участва само лично при провеждане на ОС.

(4) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, посочени в чл. 28, ал. 2 , т. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ.

Управителен съвет

Чл.28. (1) Управителният съвет се избира за срок от 3 години и се състои от Председател и най-малко двама члена. Конкретния брой членове се гласува от Общото събрание за всеки мандат, като задължително трябва да бъде нечетен включително Председателя.

(2) УC заседава най-малко един път на два месеца и заседанията се свикват и ръководят от председателя.

При писмено искане на една трета от членовете на УС председателят е длъжен да свика заседание. Ако в седмичен срок от искането председателят не свика заседание на УС, това може да стори всеки един от членовете му.

(3) УC може да взима решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му.

(4) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен тези, по чл. 14, ал. 2 и чл.31., т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ, които се взимат с обикновено мнозинство от всички членове.

(5) Всеки член на УС има право на един глас, независимо от функцията, която изпълнява.

Правомощия на УС

Чл.29. Управителния съвет :

1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.

2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.

3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението, съгласно решенията на ОС.

4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет и проект за годишен план за дейността на Сдружението.

5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението и финансов отчет.

6.Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.

7.Изготвя и приема: правилници, с изключение на Вътрешния правилник на Сдружението, който се утвърждава от Общото събрание; планове и програми по извършване на дейността и с оглед постигане целите на Сдружението.

8.Сключва договори и поема ангажименти в рамките на решенията на ОС

Представителство

Чл.30 Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет пред съдебните,

изпълнителните и други държавни органи, ФЛ и ЮЛ.

Почетен председател

Чл.31. Сдружението има почетен председател, който се избира от общото събрание за срок от две години.

Почетният председател се ползва с правата и задълженията на почетен член на Сдружението.

Прекратяване

Чл.32. Сдружението се прекратява:

1. С решение на ОС

2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението при наличието на условията и

предпоставките по чл. 13 от ЗЮЛНЦ.

Чл.33. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация от УС.

Чл.34. Разпределянето на имуществото на обявеното в ликвидация сдружение се извършва по правилата и при условията на чл. 15 от ЗЮЛНЦ.

Чл.35. Всички въпроси, неуредени в този Устав се решават от Общото събрание при спазване на ЗЮЛНЦ.

25.06.2011 г.

София