Покана за общо събрание

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.01.2020 г. (вторник) от 19:00 ч. на адрес: гр. София, ул. Кирил и Методий 42, „Клуб на пещерняка”, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността през 2019
  2. Финансов отчет за 2019
  3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2020
  4. Избор на нови членове на УС
  5. Избор на касиер на клуба
  6. Избор на дата и комисия за ревизия на касата
  7. Избор на домакин на клуба
  8. Избор на дата и комисия за инвентаризация
  9. Прием на нови членове
  10. Други