Покана за общо събрание

Управителния съвет на сдружение Студентски пещерен клуб Академик – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 24.01.2023 г. (вторник) от 19:00 ч. на адрес: гр. София, ул. Кирил и Методий 42, „Клуб на пещерняка”, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността за 2022г.
  2. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2023
  3. Прием на нови членове
  4. Избор на нови членове на УС на сдружението
  5. Избор на председател на сдружението
  6. Приемане на нов Устав на сдружението
  7. Промени във Вътрешния правилник на сдружението
  8. Позиция на клуба относно бъдещото развитие на пещерното движение в България
  9. Други

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.