Протокол от Общо събрание на СПК Академик – 10.04.2017

Събранието е обявено за 19:00 ч. и се отлага с 1 час поради липса на кворум.

В 20:00ч. присъстват:

 1. Анри ХАЗДАЙ
 2. Боян ШАНОВ
 3. Татяна ВИНАЛИЕВА
 4. Диляна ХРИСТОВА
 5. Константин СТОИЛОВ
 6. Павел БАКАЛОВ
 7. Любомир ТОМОВ

Събранието се откри от А. Хаздай, член на УС на СПК Академик.

За протоколчик е избран К. Стоилов

 • Т. Виналиева напусна събранието – 20:10ч.

 

Дневен ред:

 1. Отчет за дейността през 2016
 2. Финансов отчет за 2016
 3. Утвърждаване на календарен план и бюджет за 2017
 4. Приемане на нови членове
 5. Други

 

По т.1

 • Разходки – Духла, Академик
 • Разходки – Карлуково
 • Курс Картиране (Любо, Диляна)
 • Експедиция Бански Суходол
 • Колкина дупка (Павел, картиране, инструменти)
 • Сбор АСО Котел (Константин)
 • Курс първа помощ в София (Александра)
 • и други

 

По т.2

Наличност ~3780лв.

 • Представен е протокол от ревизия на касата направен седмица преди ОС

Отчетът е приет.

 • Събран е от присъстващите членски внос за 2016г.

 

По т.3

Предложена дейност за 2017

 • Тим билдинг – предложен от Анри
 • Промоционалален спелео туризъм – предложен от Боян
 • Бански суходол
 • Експедиция ППД
 • Курс по Пещерно дело – на есен

Дейностите са приети единодушно.

 

Бюджет:

 • За закупуване на оборудване за спелео туризъм – до 1000 лв. ЗА:6
 • Сумата от 400 лв. от миналогодишна експедиция ППД да се прехвърли за тази година. ЗА:6
 • Бански Суходол: 100 лв. на участник от клуба и таван от 400 лв. ЗА:6

 

По т.4

Няма кандидатури

 

По т.5

А. Хаздай предлага замразяване на членски внос за 2017г.  ЗА – 6,

Предложение таксата за курс по Пещерно дело да бъде ограничена до 100 лв. по усмотрение на инструктурите ЗА-6

За представител на клуба пред Общото събрание на БФСп.: е избран Павел Бакалов

 

Заседанието е закрито в 21:30ч.

 

София

10.04.2017г.