Протокол от ОС на 10.09.2019 г.

ПРОТОКОЛ

Днес 10.09.2019 г. в гр. София, ул. “Св.Св. Кирил и Методи” №42, ет.1, “Клуб на пещерняка” се проведе общо събрание на СПК Академик – София.

Заседанието е открито от председателя в 20:00 ч.


Присъстват:
Александър Янев
Анри Хаздай
Любомир Томов
Явор Шопов
Константин Стоилов
Любомир Симеонов
Боян Шанов
Диляна Христова

Гости:
Юлия Васенда
Зорница Найденова
Даниел Велинов
Камен Кръстев
Юлия Янева
Георги Сивилов
Ивайло Велинов

Пристъпва се към избор на протоколчик, предлага се Даниел Велинов.
Приема се единодушно.

Пристъпва се към избор на преброител, предлага се Любомир Томов.
Приема се единодушно.


Дневен ред
1. Номинации за награждаване по време на Националния спелеофорум на 28.09.2019
2. Промени в устава
3. Курс 2020
4. Приемане на нови членове
5. Други


т.1
– Предложения от Явор Шопов
1. Климент Бурин – златен прилеп
2. Людмил Цанков – златен прилеп

– Предложения от Диляна Христова
1. Павел Бакалов – отпада
2. Анри Хаздай – бронзов прилеп
3. Стефан Шанов – почетен знак

Приема се единодушно.


т.2
Според разясненията на Явор Шопов, няма нужда от промени в устава. Според новите изисквания на ММС, клубът отговаря на критериите.


т.3
Курс 2020 г.
Предложение от Анри Хаздай – м. Февруари – м. Май 2020 г.

Приема се единодушно.


т. 4 – Приемане на нови членове

1. Велин Вълчев
Приема се единодушно.

2. Ивайло Велинов
Приема се единодушно.

3. Юлия Янева
Приема се единодушно.

4. Анастасия Бакаржи
Приема се единодушно.

5. Петя Митрева
Приема се единодушно.

6. Георги Сивилов
Приема се единодушно.

7. Невена Ланджева
Приема се единодушно.

8. Зорница Найденова
Приема се единодушно.

9. Юлия Васенда
Приема се единодушно.

10. Маргарита Димитрова
Приема се единодушно.

11. Теодора Гошева
Приема се единодушно.

12. Адриана Диканчева
Приема се единодушно.

13. Камен Кръстев
Приема се единодушно.


т.5
Предложение от Александър Янев
Всяка година да има събиране на датата на откриването на клуба: 22.10


Председателя обявява общото събрание за закрито в 20:50 ч.

Протоколчик: Даниел Велинов
Председател: Александър Янев